Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Rätten till personlig assistans regleras i Lagen som stöd och service till vissa handikappade (LSS). I den anges tre kategorier som kan vara berättigade till personlig assistans:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
  2. Personer med betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom;
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det antal timmar du kan ha rätt till avgörs individuellt efter en prövning av ditt behov. Om du har ett grundläggande behov som understiger 20 timmar per vecka är det din hemkommun som prövar och beslutar om din assistans. Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka är det istället Försäkringskassan som prövar dina behov och beslutar om din personliga assistans.