Bosansko-hrvatsko-srpski jezik العربية af-Soomaali Svenska

Juridiskt stöd

/Vi hjälper dig genom den juridiska processen

Vi har möjlighet att kostnadsfritt erbjuda dig som kund resultatrik juridisk hjälp och kan stolt påtala att våra jurister har hjälpt ett 100-tal personer till rätt beslut. För oss är det viktigt att de rättigheter som du har rätt till realiseras och efterlevs på ett regelrätt vis.

Genom vår expertis rörande bl.a. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vilket reglerar rätten till personlig assistans, kan vi hjälp dig med din:

Ansökan
HadiCare gör det enkelt för dig, vi hjälper dig från första början med din ansökan rörande din rätt till personlig assistans. Att göra en bra ansökan genom att samla ihop allt nödvändigt material, sätta sig in i nya lagar och förfarande är inte alltid så enkelt utan juridisk kunskap, vilket kan vara tidsödande samt leda till felaktigt beslut. Vi kan genom vår kompetens på området därför hjälpa dig i din ansökningsprocess så att din ansökan blir utformad på ett korrekt vis.

Omprövning eller överklagan
Anser du dig inte ha fått rätt beslut? I sådana fall kan vi genom vårt företräde hjälpa dig att ompröva försäkringskassans grundbeslut samt överklaga försäkringskassans omprövningsbeslut och kommunens beslut om assistansersättning till förvaltningsrätten. Vidare kan det bli aktuellt att överklaga domen från förvaltningsrätten till kammarrätten samt dom från kammarrätten till högsta förvaltningsdomstolen, och i samband med detta begära prövningstillstånd i sak. Det kan då röra sig om att du inte fått den tid av personlig assistans som du kanske har rätt till- eller att du kan ha nekats assistans på felaktiga grunder enligt LSS. Hänskjut det till oss, och låt oss göra det vi är bra på!

Publicerad: 2013-05-01
Senast uppdaterad: 2013-07-05

Kontakta oss

Välkommen att tala med oss om personlig assistans.

Eller chatta med oss direkt.