Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Nyheter & PressLSS

Lagändring i LSS

3 feb­ru­a­ri, 2020

Lagänd­ring i LSS 1 novem­ber 2019 Från den 1 novem­ber 2019 bedöms hjälp­be­ho­vet and­ning som ett grund­läg­gan­de behov. Vill­…

Barn­kon­ven­tio­nen

Barnkonventionen blir lag i Sverige

3 feb­ru­a­ri, 2020

Den 1 janu­a­ri 2020 blev Barn­kon­ven­tio­nen lag i Sve­ri­ge. För oss på Hadi­ca­re AB är det ange­lä­get att respek­te­ra och arbe­t…

Barn­can­cer

Till Paris för Barncancerfonden

3 feb­ru­a­ri, 2020

Hadi­Ca­re stöd­jer, för 5:e året, genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by – God Mor­gon.Att le…

Hadi­Ca­re

Hur HadiCare hanterar personuppgifter

31 janu­a­ri, 2020

För oss på Hadi­Ca­re AB är integri­tet fun­da­men­talt då han­te­ring av per­son­upp­gif­ter utgör grun­den i det vi gör. Det är vik­tigt för os…

  • VÅRT ERBJUDANDE

    Kompetens vid din sida

    Vi som arbe­tar på Hadi­Ca­re AB har många års erfa­ren­he­ter av assi­stans och vi har stött på det mesta inom assi­stans­väg. Vi är utbil­da­de soci­o­no­mer, juris­ter och eko­no­mer med en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kom­pe­tens.

Aktuella rättsfall


Här berät­tar vi om någ­ra av de rätts­fall vi arbe­tat med den senas­te tiden. Har du en frå­ga om assi­stansju­ri­dik är du väl­kom­men att kon­tak­ta Hadi­Ca­res juris­ter.

Rätts­fall

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om att inte medge rätt till assistansersättning

20 sep­tem­ber, 2019

För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning avsla­git ansö­kan om assi­stan­s­er­sätt­ning med moti­vet att det grund­läg­gan­de beho­vet under­steg …

Rätts­fall

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om att inte medge rätt till assistansersättning

2 april, 2019

För­säk­rings­kas­san har vid en pröv­ning avsla­git ansö­kan om assi­stan­s­er­sätt­ning med moti­vet att det grund­läg­gan­de beho­vet under­steg 20…

Rätts­fall

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om indragen assistans och ger HadiCare rätt till tillsyn som ett grundläggande behov

8 okto­ber, 2018

För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning dra­git in assi­stan­sen för en psy­kiskt funk­tions­ned­satt 13 åring flic­ka, då För­säk­rings­kas­san …

Vill du ställa en fråga om

assistans eller assistansjuridik?