PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Nyheter & PressVi behö­ver fler hjältar!

Vi behöver fler hjältar!

2 March, 2022

Vi i behov av fler hjäl­tar som gör skill­nad! Skic­ka ditt cv här

COVID-19

COVID-19

11 Novem­ber, 2021

Påmin­nel­se till Hadi­Ca­res kun­der och med­ar­be­ta­re om smitt­sprid­ning av Coro­na­vi­ru­set Covid 19!  ‑Und­vik sto­ra folksamling…

Coro­na­vi­rus

Information gällande coronaviruset

11 Novem­ber, 2021

Med anled­ning av coro­na­vi­ru­set vill vi läm­na föl­jan­de infor­ma­tion.  Det är vik­tigt att inte gri­pas av panik och tro på allt som st…

Barn­can­cer

Till Paris för Barncancerfonden

4 March, 2022

Hadi­Ca­re stöd­jer, för 7:e året, genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by – God Morgon. …

LSS

Lagändring i LSS

1 Feb­ru­a­ry, 2022

Lagänd­ring i LSS 1 novem­ber 2019 Från den 1 novem­ber 2019 bedöms hjälp­be­ho­vet and­ning som ett grund­läg­gan­de behov. …

Barn­kon­ven­tio­nen

Barnkonventionen blir lag i Sverige

3 Feb­ru­a­ry, 2020

Den 1 janu­a­ri 2020 blev Barn­kon­ven­tio­nen lag i Sve­ri­ge. För oss på Hadi­ca­re AB är det ange­lä­get att respek­te­ra och arbeta …

Hadi­Ca­re

Hur HadiCare hanterar personuppgifter

31 Janu­a­ry, 2020

För oss på Hadi­Ca­re AB är integri­tet fun­da­men­talt då han­te­ring av per­son­upp­gif­ter utgör grun­den i det vi gör. Det är vik­tigt för os…

  • VÅRT ERBJUDANDE

    Kompetens vid din sida

    Vi som arbe­tar på Hadi­Ca­re AB har många års erfa­ren­he­ter av assi­stans och vi har stött på det mesta inom assi­stans­väg. Vi är utbil­da­de soci­o­no­mer, juris­ter och eko­no­mer med en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kompetens.

Aktuella rättsfall


Här berät­tar vi om någ­ra av de rätts­fall vi arbe­tat med den senas­te tiden. Har du en frå­ga om assi­stansju­ri­dik är du väl­kom­men att kon­tak­ta Hadi­Ca­res jurister.

Dom 2020-11-20

HadiCare besvärade sig över beslut om ingen tillhörighet till personkrets. Förvaltningsrätten upphävde beslutet.

20 Novem­ber, 2020

En man läm­na­de en ansö­kan om per­son­lig assi­stans till Funk­tions­stöds­nämn­den i Mal­mö för hand­lägg­ning. Utred­ning­en led­de fram till…

Dom 2020-11-18

Hadicare överklagade beslut om beräknade timmar och Förvaltningsrätten i Malmö beslutade om återremiss för ny handläggning.

18 Novem­ber, 2020

Domen gäl­ler en poj­ke i 12-års­­ål­­dern som av Funk­tions­stöds­nämn­den i Mal­mö bedömts att inte vara berät­ti­gad till per­son­lig assi…

2020-05-07

HadiCare överklagade och Förvaltningsrätten i Växjö upphävde ett beslut om utebliven retroaktiv ersättning.

7 May, 2020

Ären­det gäl­ler ret­ro­ak­tiv ersätt­ning för utförd assi­stans. Hadi­Ca­re över­kla­ga­de ett beslut taget av famil­je­nämn­den i Nybro kommun…

Rätts­fall-2019

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om att inte medge rätt till assistansersättning.

20 Sep­tem­ber, 2019

För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning avsla­git ansö­kan om assi­stan­s­er­sätt­ning med moti­vet att det grund­läg­gan­de beho­vet understeg …

Rätts­fall-2019

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om att inte medge rätt till assistansersättning

2 April, 2019

För­säk­rings­kas­san har vid en pröv­ning avsla­git ansö­kan om assi­stan­s­er­sätt­ning med moti­vet att det grund­läg­gan­de beho­vet under­steg 20…

Sond­mat­ning

Högsta Förvaltningsrätten ger HadiCare rätt om sondmatning

23 Decem­ber, 2016

För­säk­rings­kas­san änd­ra­de sina rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tol…

Vill du ställa en fråga om

assistans eller assistansjuridik?