Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Många med autism och asper­ger-syndrom har svårt att kom­ma in på arbets­mark­na­den. Men sam­ti­digt får allt fler arbets­gi­va­re i Sve­ri­ge upp ögo­nen för den­na grupp. En per­son som har autis­tis­ka drag eller en asper­ger-dia­gnos är en per­son som krä­ver rutin och struk­tur. Det­ta kan i fle­ra sam­man­hang vara en till­gång på arbets­mark­na­den.   Enligt orga­ni­sa­tio­nen Autism Euro­pe sak­nar över 75 pro­cent av de som har autism och asper­ger i Euro­pa jobb. Det finns inga siff­ror på hur stor arbets­lös­he­ten bland per­so­ner i den här grup­pen är i Sve­ri­ge. Men Autism- och Asper­ger-för­bun­det upp­skat­tar att arbets­lös­he­ten är hög­re än 50 pro­cent.   Atti­ty­der­na gente­mot den här grup­pen hål­ler dock på att för­änd­ras. I Sve­ri­ge finns idag fle­ra arbets­gi­va­re som spe­ci­fikt anstäl­ler per­so­ner med autism och asper­ger. Ett exem­pel på det­ta är IT-bola­get Left is Right som till stor del anstäl­ler per­so­ner med Asper­gers syndrom.
0