PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Teknik
I en liten om än vik­tig upp­da­te­ring visar Goog­le Maps nu om en plats, som en bygg­nad eller restau­rang, är till­gäng­lig med rull­stol.

Tjäns­ten base­ras på använ­dar­da­ta, där använ­da­re av tjäns­ten har sva­rat på frå­gor om plat­ser­na de besö­ker, vil­ket kan gäl­la genom­snitts­kost­na­den och par­ke­ring. Goog­le upp­ger att anta­let per­so­ner som sva­rat på des­sa frå­gor nu kan räk­nas i mil­jon­tal, och att de där­med är till­för­lit­li­ga nog för att inklu­de­ra i Maps.

Använ­da­re av Maps kom­mer att kun­na hit­ta infor­ma­tion om till­gäng­lig­het med rull­stol i sek­tio­nen ”Ame­ni­ti­es” under var­je plats i Maps. Använ­da­re kan även läg­ga till egna kom­men­ta­rer på sam­ma skärm.

Den nya funk­tio­nen har byggts av Rio Aka­sa­ka som utnytt­jat de 20 % av arbets­ti­den som Goog­le erbju­der anställ­da att arbe­ta på egna pro­jekt.  

Tjäns­ten är ännu ej till­gäng­lig i Sve­ri­ge.
0