Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Rättsfall
För­säk­rings­kas­san änd­ra­de sina rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tolk­ning­en som För­säk­rings­kas­san gjort är att sond­mat­ning är egen­vård och inte ett grund­läg­gan­de behov som ger rätt till assi­stans. Det­ta har bland annat påver­kat Eli­a­na Khu­day­da.

Hadi­Ca­re har varit dri­van­de i Eli­a­nas fall om huruvi­da sond­mat­ning ska beak­tas som ett grund­läg­gan­de behov. Vi har ansett att mål­ti­der som erhålls med sond istäl­let för med sked inte ska dis­kva­li­fi­ce­ra en per­son från assi­stan­s­er­sätt­ning. Mat­ning utgör ett grund­läg­gan­de behov och där­för ska även sond­mat­ning göra det.

Hadi­Ca­res juris­ter har över­kla­gat För­säk­rings­kas­sans beslut i fal­let röran­de Eli­a­na, vil­ket resul­te­rat i att både för­valt­nings­rät­ten och kam­mar­rät­ten bekräf­tat att sond­mat­ning kan ge rätt till assi­stan­s­er­sätt­ning.

För­säk­rings­kas­san har över­kla­gat domen till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len, vil­ket bland annat Sve­ri­ges Tele­vi­sion har rap­por­te­rat. Ett avgö­ran­de från högs­ta instans kom­mer fram­bringa klar­het i hur frå­gan gäl­lan­de sond­mat­ning ska tol­kas fram­ö­ver. Det­ta kan leda till att många funk­tions­hind­ra­de som tidi­ga­re nekats assi­stans kom­mer få den hjälp som de har rätt till.

Läs vida­re:
https://www.svtplay.se/klipp/13162299/eliana-vann-kampen-om-ratt-till-assistans

http://www.kammarratten.goteborg.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sondmatning-kan-ge-ratt-till-assistansersattning/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ja-till-assistans-for-sondmatning
0

Barncancer

Hadi­Ca­re stöd­jer genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by.


Att leva med can­cer
Barn­can­cer är en myc­ket all­var­lig sjuk­dom. Forsk­ning­en har kom­mit långt på sena­re år, och idag kan man räd­da 80 pro­cent av bar­nen som drab­bas av can­cer, men sjuk­do­men är fort­fa­ran­de den främs­ta orsa­ken till sjuk­doms­re­la­te­ra­de döds­fall bland barn i åldern 1 till 15 år.

En del av bar­nen som över­le­ver can­cer mås­te ock­så under res­ten av sina liva leva med biverk­ning­ar­na från behand­ling­en de fått. En del blir ste­ri­la, and­ra mås­te ampu­te­ra armar eller ben och en del får så all­var­li­ga hjärn­ska­dor att de ald­rig kom­mer att kun­na leva ett nor­malt liv.


Mal­mö-Paris för 16:e året i rad
Till stöd för kam­pen mot barn­can­cer kör­de i år Team Ryn­ke­by till Paris för 16:e gång­en mel­lan den 8 juli och den 15 juli. Pro­jek­tet består av 1 700 cyklis­ter och 450 funk­tio­nä­rer för­de­la­de på 44 loka­la lag från fem län­der.

Peng­ar­na som Team Ryn­ke­by sam­lar in i var­je land går oav­kor­tat till den loka­la barn­can­cer­or­ga­ni­sa­tio­nen i respek­ti­ve land. I Sve­ri­ge går de insam­la­de med­len till Barn­can­cer­fon­den.

År 2016 sam­la­de Team Ryn­ke­by in drygt 81 mil­jo­ner SEK till kam­pen mot barn­can­cer i Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Nor­ge och Färö­ar­na – varav 18,9 mil­jo­ner SEK gick till Barn­can­cer­fon­den i Sve­ri­ge. Det­ta var en ökning med 37% pro­cent mer än förra året.

År 2017 för­vän­tas sum­man bli ännu hög­re.

0