Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Rättsfall
För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning dra­git in assi­stan­sen för en psy­kiskt funk­tions­ned­satt 13 åring flic­ka, då För­säk­rings­kas­san inte läng­re bedömt 13 åring­ens till­syns­be­hov som grund­läg­gan­de. För­säk­rings­kas­san har änd­rat sina rikt­lin­jer vad gäl­lan­de till­syn som ett grund­läg­gan­de behov efter Högs­ta För­valt­nings­rät­tens dom i mål nr 3527 – 14. För­säk­rings­kas­san skri­ver att till­syns­be­ho­vet skall vara kopp­lat till de and­ra per­son­li­ga beho­ven, vil­ket man i det­ta fall inte bedömt det göra.

Hadi­Ca­re över­kla­gan­de För­säk­rings­kas­sans beslut och frå­gan i Kam­mar­rät­ten var såle­des om flic­kan har behov av sådan aktiv till­syn som utgör ett grund­läg­gan­de behov. Utred­ning­en i mål 1310 – 7 ger stöd för att till­syns­be­ho­vet är av över­va­kan­de karak­tär och krä­ver ingå­en­de kun­skap om flic­kan. Kam­mar­rät­ten bifal­ler där­med över­kla­gan och fast­stäl­ler till­syns­be­ho­vet som grund­läg­gan­de och upp­hä­ver där­med För­säk­rings­kas­san tidi­ga­re beslut.
0