PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Rättsfall-2019

För­säk­rings­kas­san har vid en pröv­ning avsla­git ansö­kan om assi­stan­s­er­sätt­ning med moti­vet att det grund­läg­gan­de beho­vet under­steg 20 tim­mar i veckan.

Hadi­ca­re över­kla­ga­de För­valt­nings­rät­ten i Stock­holms dom den 28 maj 2018 i mål nr 6342 – 17.

Enligt Kam­mar­rät­tens bedöm­ning har den aktu­el­le kli­en­ten behov av hjälp med att kom­mu­ni­ce­ra, av aktiv till­syn och hjälp vid mål­ti­der.
Det­ta är utö­ver det som För­säk­rings­kas­san beräk­na­de som grund­läg­gan­de hjälp­be­hov och såle­des över­sti­ger hjälp­be­ho­vet 20 timmar/vecka.
Ären­det över­läm­na­des till För­säk­rings­kas­san för ny beräk­ning av det sam­man­lag­da beho­vet av per­son­lig assistans.

Dom 2019-04-02

0