Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
LSS

Lagänd­ring i LSS 1 novem­ber 2019

 

Från den 1 novem­ber 2019 bedöms hjälp­be­ho­vet and­ning som ett grund­läg­gan­de behov. Vill­ko­ren för det­ta är

 

  • Det krävs en doku­men­te­rad ned­sätt­ning av någon av and­nings­funk­tio­ner­na.
  • Det är en risk för den enskil­des häl­sa, ytterst den enskil­des liv, om hjäl­pin­sat­ser­na inte ges.

 

Nya lagänd­ring­ar om and­ning och sond­mat­ning föreslås trä­da i kraft den 1 juli 2020

 

Inne­bör­den i den före­slag­na lagänd­ring­en är att samt­li­ga hjälp­mo­ment vid and­ning och sond­mat­ning ska vara grund­läg­gan­de behov som ger rätt till per­son­lig assi­stans. För­sla­get har nyli­gen läm­nats till lagrå­det för gransk­ning.

0

Barnkonventionen

Den 1 janu­a­ri 2020 blev Barn­kon­ven­tio­nen lag i Sve­ri­ge.

 

För oss på Hadi­ca­re AB är det ange­lä­get att respek­te­ra och arbe­ta enligt gäl­lan­de lagar. Barns bäs­ta har all­tid varit en led­stjär­na för oss och nu foku­se­rar vi ännu mer på det­ta.

 

Vad är barn­kon­ven­tio­nen?

 

Barn­kon­ven­tio­nen är ett rätts­ligt bin­dan­de inter­na­tio­nellt avtal som slår fast att barn är indi­vi­der med egna rät­tig­he­ter, inte för­äld­rars eller and­ra vux­nas ägo­de­lar. Den inne­hål­ler 54 artik­lar som alla är lika vik­ti­ga och utgör en hel­het, men det finns fyra grund­läg­gan­de prin­ci­per som all­tid ska beak­tas när det hand­lar om frå­gor som rör barn:

 

Alla barn har sam­ma rät­tig­he­ter och lika vär­de.

Bar­nets bäs­ta ska beak­tas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har rätt till liv och utveck­ling.

Alla barn har rätt att uttryc­ka sin mening och få den 

respek­te­rad.

0

BarncancerHadi­Ca­re stöd­jer, för 5:e året, genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by – God Mor­gon.

Att leva med can­cer
Barn­can­cer är en myc­ket all­var­lig sjuk­dom. Forsk­ning­en har kom­mit långt på sena­re år och idag kan man räd­da 80 pro­cent av bar­nen som drab­bas. Can­cer är fort­fa­ran­de den främs­ta orsa­ken till sjuk­doms­re­la­te­ra­de döds­fall bland barn i åldern 1 till 15 år.

En del av bar­nen som över­le­ver can­cer mås­te ock­så under res­ten av sina liva leva med biverk­ning­ar­na från behand­ling­en de fått. En del blir ste­ri­la, and­ra mås­te ampu­te­ra armar eller ben och en del får så all­var­li­ga hjärn­ska­dor att de ald­rig kom­mer att kun­na leva ett nor­malt liv.

Mal­mö-Paris för 19:e året i rad
Som stöd för kam­pen mot barn­can­cer cyklar i år Team Ryn­ke­by – God mor­gon till Paris för 19:e gång­en. Pro­jek­tet består av 2 100 cyklis­ter och 550 funk­tio­nä­rer för­de­la­de på 57 loka­la lag från åtta län­der.

Peng­ar­na som Team Ryn­ke­by – God mor­gon sam­lar in i var­je land går oav­kor­tat till loka­la orga­ni­sa­tio­ner i respek­ti­ve land som arbe­tar för barn med all­var­li­ga sjuk­do­mar. I Sve­ri­ge går de insam­la­de med­len till Barn­can­cer- och Barn­hjärn­fon­den. Under 2019 sam­la­de Team Ryn­ke­by in drygt 116 mil­jo­ner svens­ka kro­nor i Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land, Färö­ar­na, Island, Tyskland och Schweiz. Där­av gick 41,1 mil­jo­ner kro­nor till Barn­can­cer­fon­den och Barn­hjärn­fon­den i Sve­ri­ge.

0