PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
2020-05-07

Ären­det gäl­ler ret­ro­ak­tiv ersätt­ning för utförd assi­stans. Hadi­Ca­re över­kla­ga­de ett beslut taget av famil­je­nämn­den i Nybro kom­mun. Enligt nämn­dens beslut förelåg det inte någon rätt till ersätt­ning då assi­stan­stim­mar­na redo­vi­sats på fel­ak­ti­ga blan­ket­ter. Nämn­den mena­de att för­valt­ning­ens för­tryck­ta tjänst­gö­rings­rap­por­ter skul­le användas.

För­valt­nings­rät­ten beslu­ta­de om åter­för­vis­ning och ny pröv­ning. Famil­je­nämn­den accep­te­ra­de assi­stan­stim­mar­na och fat­ta­de ett beslut om att bevil­ja ret­ro­ak­tiv ersättning.

Dom 2020-05-07, målnr 4727 – 18

0