Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Jobba som assistent

Som per­son­lig assi­stent arbe­tar du för en enda per­son. Du hjäl­per till med oli­ka saker i hans eller hen­nes dag­li­ga liv. Det finns ing­en gene­rell utbild­ning för yrket men med någon typ av ”vård­ut­bild­ning” och för­må­ga att sät­ta sig in i and­ra män­ni­skors situ­a­tion, kan du vara rätt per­son för job­bet.

Anställda

Språk

Nationaliteter

Många upp­le­ver en till­freds­stäl­lel­se i att få göra ett grund­ligt jobb och att se resul­ta­tet av sitt arbe­te – att assi­stan­san­vän­da­ren blir nöjd.

Som per­son­lig assi­stent kan du hjäl­pa till med:


  • per­son­lig hygi­en

  • mål­ti­der

  • på- och avkläd­ning

  • kom­mu­ni­ka­tion

  • annan hjälp som för­ut­sät­ter ingå­en­de kun­ska­per personens/kundens funk­tions­va­ri­a­tio­ner.


Kort sagt allt det per­so­nen inte kan göra själv på grund av sin funk­tions­va­ri­a­tion.