PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Jobba som assistent

Som per­son­lig assi­stent arbe­tar du för en enda per­son. Du hjäl­per till med oli­ka saker i hans eller hen­nes dag­li­ga liv. Yrket krä­ver ing­en gene­rell utbild­ning men där­e­mot krävs att du är rätt per­son för job­bet och att du kan sät­ta dig in i and­ra män­ni­skors situ­a­tion.

Anställda

Språk

Nationaliteter

 

Många upp­le­ver en till­freds­stäl­lel­se i att få tid att göra ett grund­ligt jobb och en gläd­je i att se resul­ta­tet av sitt arbe­te – att assi­stan­san­vän­da­ren blir nöjd.

Som per­son­lig assi­stent kan du hjäl­pa till med:


  • per­son­lig hygi­en

  • stu­di­er

  • mål­ti­der

  • avkläd­ning och påkläd­ning

  • kom­mu­ni­ce­ra

  • annan hjälp som för­ut­sät­ter ingå­en­de kun­ska­per om den funk­tions­hind­ra­de.


Kort sagt allt det per­so­nen inte kan göra själv på grund av sin funk­tions­ned­sätt­ning.