Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Villkor och förmåner

Det är vik­tigt att du trivs hos oss som per­son­lig assi­stent. Där­för har vi ett antal för­må­ner för dig att ta del av för att under­lät­ta för dig i ditt arbe­te.


 • Arbets­le­da­re
  Hos våra kun­der finns en arbets­le­da­re på plats i hem­met. Din arbets­le­da­re finns all­tid nära till hands och kan sva­ra på frå­gor om beman­ning, den dag­li­ga pla­ne­ring­en och sche­mat.

 • Goda löne­vill­kor
  Den per­son­li­ga assi­sten­ten är en nyc­kel­per­son i vår verk­sam­het. Där­för har vi mark­nads­mäs­sigt bra löner.

 • Frisk­vårds­bi­drag
  Ditt väl­be­fin­nan­de är vik­tigt för oss. Där­för ger vi dig möj­lig­het till frisk­vårds­bi­drag för att exem­pel­vis köpa trä­nings­kort.

 • För­säk­ring­ar
  Hos oss är du för­säk­rad med sjuk­för­säk­ring, pen­sions­för­säk­ring, för­äld­ra­pen­ning­s­tillägg och livs­för­säk­ring.

 • Jour
  Jour finns till­gäng­lig utan­för kon­tors­tid om det upp­står aku­ta situ­a­tio­ner när det till exem­pel gäl­ler beman­ning.

 • Kon­takt­per­son
  Som per­son­lig assi­stent hos oss har du en egen kon­takt­per­son på före­ta­get. Han eller hon ansva­rar för din anställ­ning, löne­sätt­ning och arbets­mil­jö. Du ska all­tid kun­na kän­na att du kan vän­da dig till din kon­takt­per­son för att dis­ku­te­ra din arbets­si­tu­a­tion och för att få det stöd du behö­ver för att utfö­ra ditt arbe­te.

 • Utbild­ning
  Basut­bild­ning för per­son­li­ga assi­sten­ter till barn och vux­na. Utbild­ning­en anord­nas i regel av Intres­se­grup­pen för Assi­stans­be­rät­ti­ga­de (IfA).


Är det något mer du und­rar över är du väl­kom­men att kon­tak­ta verk­sam­hets­che­fen Suzan­ne Abbod via mail suzanne@hadicare.com eller tele­fon 0760 – 205587.