PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Bosansko

Pod­nošen­je zahtje­va za osob­nu pomoć može se promatrati/doživjti kao težak i zahtje­van zada­tak, pogo­to­vo ako želi­te uči­ni­ti nešto ekst­ra, nešto više od jed­nostav­nog popun­ja­van­ja obrasca/formulara, slan­ja istog nad­lež­nom ogra­nu, a zatim pasiv­no čeka­ti odluku.

Mi vam može­mo pomoći sa:


  1. Da obez­b­je­di­te odgo­va­ra­jaću dokumentaciju.

  2. Da sas­ta­vi­te sve infor­ma­ci­je potre­b­ne kako bi För­säk­rings­kas­san ili opći­na (kom­mun) napra­vi odgo­va­rajući istra­gu u vašu korist.

  3. Kon­tak­ti sa vlastima/ogranom odlučivanja.

  4. Prav­ni zahtje­vi u vezi sa molbom/zahtjevom.

  5. Obez­b­je­di­ti osobl­je što odgo­va­ra vašim potrebama.

  6. Eko­no­mi­ja i dru­ge oba­ve­ze oko zaposlanika/osoblja.


Sve to, narav­no, u skla­du s vašim žel­ja­ma i potrebama.