PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Kako postati korisnik/mušterija

U sus­re­tu sa novim korisnicima/mušterijama mi nas­to­ji­mo da vas upoz­na­mo i da vam pomog­ne­mo na naj­bol­ji mogući način:

Kon­tak­ti­raj­te nas za osobni/lični sus­ret
Nazo­vi­te 040 – 97 95 91 ili kon­tak­ti­raj­te nas via e‑mail kontakt@hadicare.com, i mi ćemo rezer­vi­sa­ti vije­me za prvi sas­tanak sa vama. Sas­tanak se može održa­ti u vašem domu ili u našoj kan­ce­la­ri­ji, a kada se nad­je­mo tada može­mo, bezuv­jet­no, raz­go­va­ra­ti o vašim potre­ba­ma i tome što mi može­mo uči­ni­ti za vas.

Zahtjev/molba
Ako dobi­je­mo vaše pov­je­ren­je, mi vam može­mo pomoći sa zahtjevom/molbom za osob­nu asis­ten­ciju, (lič­na nje­ga i pomoć). Ovis­no o tome koli­ko vi lič­no želi­te biti aktiv­ni u tom pro­ce­su, mi vam može­mo pomoći sa slijedećim:


  1. Osigurati/nabaviti odgo­va­rajuću dokumentaciju.

  2. Sas­ta­vi­ti sve infor­ma­ci­je potre­b­ne za För­säk­rings­kas­su ili opš­ti­nu (kom­mun) da bi oni dal­je mog­li napra­vi jed­nu zado­v­ol­ja­vajuću istra­gu i don­je­ti odlu­ku u vašu korist.

  3. U kon­tak­tu s vlasti­ma, i da vam ponu­di­mo even­tu­a­lo prav­nu pomoć u vezi sa vašim zahtjevom, ako bude potrbno.


Sve to, narav­no, u skla­du s vašim žel­ja­ma i potrebama.

Pre­laz iz dru­ge organizacije/tvrtke za ličnu asis­ten­ciju (assi­stans­bo­lag)
Ako ste trenut­no korisnik/mušterija kod neke dru­ge organizacije/bolaga i želi te se pre­ba­ci­ti kod nas u Hadi­Ca­re AB mi ćemo vam pomoći sa svim što je potre­b­no da se pre­se­li­te nama.

Ako se zahtjev/molba odobri
Ako vam se dod­je­li lič­na asis­ten­ci­ja (lič­na nje­ga i pomoć) mi vam također može­mo pomoći da nad­je­te osobl­je u skla­du s vašim žel­ja­ma i potre­ba­ma. Mi vodi­mo bri­gu o svim finan­ci­ja­ma i sve­mu ostalom u vezi sa osobl­jem koje radi kod vas.

Osta­le ini­ci­ja­ti­ve i podrš­ke
Uko­li­ko ste već naš korisnik/mušterija, mi također vam može­mo pruži­ti pomoć i dati smjer­nice u vezi niz dru­gih pitan­ja, kao naprim­jer u vezi nadok­na­de za inva­lid­ni­nu, u vezi djeći­jig dodat­ka ili doda­ta­ka za vozačku dozvolu.