PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Kontakt informacije

Mi ćemo rado odgo­vo­ri­ti na sva pitan­ja u vesi sa zahtjevom/molbom i dod­je­li lič­ne asistencije/lične pomoći i nje­ge, (per­son­lig assi­stans) kao i na pitan­ja u vezi sa poma­ga­li­ma, pitan­ja oko rad­nog vre­me­na vaših zapos­le­ni­ka, kao i na sva dru­ga pitan­ja a u vezi sa osob­nom pomoći (per­son­lig assi­stans). Nazo­vi­te nas ili kon­tak­ti­raj­te nas puten e‑adrese, i mi ćemo vam pomoći.

Tele­fon
040 – 97 91 59

Fax
040 – 12 51 10

Dežur­ni tele­fon
0704 – 41 56 05 eller 0760 – 20 55 87 (poslje rad­nog vremena)


Adre­sa za posje­ti­o­ce
Helm­felts­ga­tan 2 
211 48 Malmö

Post­a­dress
Box 176 07
200 10 Malmö