PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

LSS-zakon

Refor­me o osob­noj asistenciji/pomoći (assi­stans­re­for­men)
Osob­na asis­ten­ci­ja temel­ji se na refor­mi pro­ve­de­noj u Švedskoj 1994. Ta refor­ma je jedinst­ve­na u svo­joj vrsti u smislu priz­nan­ja jed­nog moder­nog sve­o­bu­hvat­nog pristu­pa i pog­le­da na oso­be sa inva­li­di­te­tom i na nji­ho­va pra­va. Osob­na asis­ten­ci­ja (pomoć) je pra­vo koje pri­pa­da oso­ba­ma sa poseb­nim potre­ba­ma sa kojim koris­nik sam raspo­laže. To znači puno slo­bo­de za poje­din­ca pošto pomoć koju poje­di­nac tre­ba ne dobi­ja pre­ko jav­ne dje­lat­nosti ili neke društ­ve­ne usta­no­ve nego poje­di­nac u cjeli­ni sam raspo­laže sa pomoći koja mu je dodjeljena.

Pra­vo na osob­nu asistenciju/pomoć
Pra­vo na osob­nu pomoć (per­son­lig assi­stans) je regu­li­sa­no Zako­nom podrš­ke i uslu­ga za oso­be s inva­li­di­te­tom (LSS). Pra­vo na pomoć uključuje/obuhvata:


  1. Oso­be zaosta­le u men­tal­nom raz­voju (men­tal­no retar­di­ra­ne oso­be), oso­be sa autiz­mom ili stan­je slič­no autizmu.

  2. Oso­be koje su značaj­no i traj­no inte­lek­tu­al­no zaosta­le u raz­voju kao poslje­di­ca pov­re­de mozga u odras­loj dobi uzro­ko­vano fizič­kom pov­re­dom ili bolešću, illi

  3. Dru­ga traj­na fizička/tjelesna i psihička/mentalna oštećen­ja koja nisu poslje­di­ca pri­rod­nog sta­ren­ja a koja su opsež­na, dov­olj­no veli­ka, da uzro­ku­ju značaj­ne poteškoće u sva­kod­nev­nom živo­tu, a time i veli­ku potre­bu za pomoć i njegu.


Svat­ko tko ispun­ja­va gore nave­de­ne uslo­ve može podn­je­ti zahtjev/molbu za osob­nu pomoć i nje­gu, osob­nu asis­tan­ci­ju (per­son­lig assistans).