PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Mi vam možemo pomoći u sljedećem

Pod­nošen­je zahtje­va za osob­nu pomoć može se promatrati/doživjti kao težak i zahtje­van zada­tak, pogo­to­vo ako želi­te uči­ni­ti nešto ekst­ra, nešto više od jed­nostav­nog popun­ja­van­ja obrasca/formulara, slan­ja istog nad­lež­nom ogra­nu, a zatim pasiv­no čeka­ti odluku.

Mi vam može­mo pomoći sa sljedećim:


  1. Da obez­b­je­di­te odgo­va­ra­jaću dokumentaciju.

  2. Da priku­pi­te sve infor­ma­ci­je potre­b­ne kako bi För­säk­rings­kas­san ili opći­na (kom­mun) napra­vi­le odgo­va­rajući istra­gu u vašu korist.

  3. U kon­tak­tu sa orga­ni­ma vlasti i sa orga­ni­ma odlučivanja.

  4. U pod­nošenju prav­nog zahtje­va a u vezi sa molbom/zahtjevom o pomoći za osobnu/ličnu njegu/ličnu asis­ten­ciju (per­son­lig assistans).

  5. U obez­b­jed­ji­vanju osobl­ja što odgo­va­ra vašim potrebama.

  6. I pomoć u vezi eko­no­mi­je i dru­gih oba­ve­za oko zaposlanika/osoblja.


Sve to, narav­no, u skla­du s vašim žel­ja­ma i potrebama.