PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Naše prednosti od A – Ž

Auktorizacija/Odobrenje za rad
Hadi­Ca­re AB ima odobren­je za rad od IVO (rani­je Socialstyrelsen).

Veza­nost ugo­vo­rom
Ako i pored sve­ga što vam nudi­mo nebi ste bili zado­v­olj­ni sa nama može­te prom­je­ni­ti organizaciju/trvtku (assi­stans­bo­lag). Mi pri­mi­jenu­je­mo otkaz­ni rok od tri mjeseca.

Doku­men­ta­ci­ja
Mi doku­men­tu­je­mo sve važ­ne događa­je veza­ne uz korsnike/mušterije u poseb­no urad­je­nom datasistemu/žurnalsistemu.

Garan­ci­ja
Mi u Hadi­Ca­re AB daje­mo nefor­mal­no jamstvo/neformalnu gran­ci­ju za sve naše korisnike/mušterije i zapos­le­ne: da će mo uči­ni­ti sve naj­bol­je u našem poslu za vas, a u vezi sa vašom potre­bom za pomoć i nje­gu, lič­noj asis­ten­ci­ji (per­son­lig assistans).

Kuć­na posje­ta
Hadi­Ca­re AB pro­teže se pre­ko cije­le Šveds­ke. Mi polaže­mo veli­ku vri­jed­nost u osobnom/ličnom kon­tak­tu sa našim korisnicima/mušterijama i našim zapos­le­ni­ma. Mi smo u moguć­nosti da vas uvi­jek osobno/lično sret­ne­mo neo­vis­no da li živi­te u Sol­l­ef­tea ili Smygehuk.

Kom­pe­ten­ci­ja
Naše osobl­je ima znan­je i iskust­vo na mno­gim raz­liči­tim područ­ji­ma. Također ima­mo mul­ti-kul­tur­no iskust­vo i veli­ku soci­jal­nu kom­pe­ten­ciju, mi može­mo da vam omo­guči­mo sus­rest koji odgo­va­ra vašim potre­ba­ma i koji u pot­pu­nosti šti­ti vaše interese.

U tvo­joj bli­zi­ni
Hadi­Ca­re AB ima podružnice/ekspoziture u cije­loj Švedskoj, mi ulaže­mo puno ener­gi­je da bude­mo uvi­jek dostup­ni, i u bli­zi­ni naših korisnika/mušterija. Iako se naš glav­ni ured nala­zi u Mal­mö, mi smo uvi­jek i na vašem području, neo­vis­no da li živi­te u Boden ili Brö­sarp, a vama kao našim korisnicima/mušterijama je zagaran­to­vana osobna/lična pažnja.

Raz­nov­rsnost
Mi podstiče­no i veo­ma cije­ni­mo raz­no­li­kost koja posto­ji unu­tar och izvan našeg ureda/organizacije. To je također način da privuče­mo i cije­ni­mo svu kre­a­tiv­nost i ino­va­tiv­nost koja se nala­zi skri­ve­na u sva­kom ljuds­kom biću.

Posi­tiv­na ene­ri­gi­ja
Mi u Hadi­Ca­re AB shvača­mo naš posao i našu odgo­vor­nost vrlo ozbilj­no. Među­tim, mi smo uvi­jek jedan korak više, mi smo za dobar smi­jeh, uvi­jek sa sja­jem u oči­ma i sa dobrom dozom topli­ne pre­ma drugoma.

Jezič­na kom­pe­ten­ci­ja
Naše osobl­je ima širo­ku jezičnu kom­pe­ten­ciju. Osim eng­le­skog, nje­mačkog i malo dan­skog mi također govo­rimo bosan­ski, hrvat­ski, srpski, arapski i špan­jol­ski jezik.

Dostupnost/Pristupačnost
Vi može­te doći u izravan/direktan kon­takt s veći­nom naših zapos­le­ni­ka tokom rad­nog vre­me­na, a ima­mo takod­jer hot­li­ne broj za hit­ne sluča­je­ve. Može­te isto tako nas kon­tak­ti­ra­ti putem web‑a chat funkcije.

Iskust­vo
Mi što radi­mo u Hadi­Ca­re AB ima­mo dugo­go­dišn­je iskust­vo u ovom poslu (per­son­lig assi­stans). Mi smo diplo­mi­ra­ni soci­o­no­mi, prav­ni­ci, eko­no­misti, inžen­je­ri za kom­pju­te­re, i dru­go viso­koobra­zo­vano osobl­je raspod­jel­je­no na raz­ličl­tim admi­nist­ra­tiv­nim zada­ci­ma, osobl­je sa viso­kim ste­pe­nom mul­ti­kul­tur­ne i inter­na­cio­nal­ne vješ­ti­ne i znanja.