PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

O nama

Tri riječi defi­nišu naše poslo­van­je u radu s korisnicima/mušterijama i zapos­le­ni­ma. Te riječi su:

Sve­o­bu­hvat­nost – Kva­li­fi­ko­van ang­až­man – Raznolikost

Sve­o­bu­hvat­nost znači da je naša pažn­ja usm­je­re­na na poje­din­ca sa svim nje­go­vim idi­vi­du­al­nosti­ma, to znači isto tako da vi kao naš korisnik/mušterija ili naš zapos­le­nik, ste dio jed­nog većeg konteksta/cjeline. Mi razu­mi­je­mo da kva­li­tet živo­ta zavi­si od mno­go fak­to­ra koji integri­raju jed­ni sa dru­gi­ma. Ti fak­to­ri mogu biti društ­ve­ni kon­tekst poje­din­ca, poro­dič­ni odno­si, inte­re­so­van­je, ambi­ci­je i moguć­nosti poje­din­ca da se uključi/da integri­ra sa širom dušt­ve­nom zajednicom.

Ang­aži­ran­je zahtje­va zala­gan­je, stučnu i pro­fe­sio­nal­nu vješ­ti­nu, suo­sječan­je kao pre­duslov za dobru saradnju sa korisnicima/mušterijama, a takod­jer i sa zapos­le­ni­ma. To je naše osnov­no nače­lo, a na tom načelu poči­va i naša vol­ja i nas­to­jan­je da se ang­aži­ra­mo na nabol­ji mogući način oko naših korisnika/mušterija.

Riječ raz­no­li­kost je pri­lič­no istrcana/oronula riječ i može u mno­gim situ­a­ci­ja­ma biti goto­vo kao klišej ili praz­na fra­za, riječ koja se izgo­va­ra rutin­ski. Ali za nas raz­liči­t­ost je očig­led­na stvar­nost. Mi smo zna­tiželj­ni, osjeća­mo se sigur­ni i mi vidi­mo moguč­nosti u raz­li­ka­ma. Sva­ki poje­di­nac ima svoj jedinst­ven način za samoost­va­ren­je. To je nešto što mi cije­ni­mo i što želi­mo da promovišemo/podstićemo.

Na teme­lju toga, mi vam može­mo obez­b­je­di­ti sigu­ra­no i sevo­bu­hvat­no riješen­je u tražnju lič­ne asis­ten­ci­je (pomoći i nje­ge). Riješen­je sa istin­skim razum­je­van­jem za vas kao oso­bu, kao i za vaša osob­na obil­ježa a u vezi sa vašim soci­al­no- kul­tur­nim i huma­nističkim osobenostima.