PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Pravna pomoć

U moguć­nosti smo da vam ponu­di­mo bes­plat­nu i sve­o­bu­hvat­nu prav­nu pomoć. Sa pono­som može­mo istači da su naši pravnici/advokati pomog­li na 100 oso­ba. Za nas je važ­no da vaša pra­va se poštu­ju i pro­vo­de na odgo­va­rajuči i pra­vičan način.

Uz pomoć naših stručn­ja­ka, a u vezi Zako­na (1993:387) o podrški i uslu­ga­ma za oso­be s inva­li­di­te­tom (LSS), koji regu­liše pra­vo na osob­nu asis­ten­ciju (ličnu nje­gu i pomoć), može­mo vam pomoći sa sljedećim:

Zahtjevom/Molbom
Hadi­Ca­re AB može­me vam pomoći od samog počet­ka, od pod­nošen­ja zahtje­va u vezi pra­va na osob­nu asis­ten­ciju. Jedan dobar zahtjev/molba zahtje­va prikup­l­jan­je neop­hod­ne sve­o­bu­hvat­ne doku­men­ta­ci­je, posje­do­van­je prav­nog znan­ja i prav­ne pro­ce­du­re, u suprot­nom može to biti dugotra­jan pro­ces i može dove­sti do pogreš­nih odlu­ka. Koris­teći našu struč­nost na tom području mi vam može­mo pomoći u vašem pro­ce­su pri­ja­ve, tako da vaš zahtjev/molba bude osmišl­je­na na pra­vi način.

Preis­pi­tivan­je odlu­ke ili ula­gan­je žal­be
Smat­ra te li da odlu­ka koju ste dobi­li nije ispravna/dobra za vas? U tom slučaju može­mo vam mi pomoći, na taj način da vas prav­no zastu­pa­mo u prav­nom pro­ce­su i zahtje­va­mo da För­säk­rings­kas­san ili opći­na (kom­mun) preis­pi­ta svoju odlu­ku, ili da pod­ne­se­mo žal­bu Uprav­nom sudu. Osim toga, mož­da će biti potre­b­no uloži­ti žal­bu na pre­sudu od prvoste­pe­nog Uprav­nog suda, Vrhov­nom uprav­nom sudu, a u vezi s zahtjevom da se odlu­ka Uprav­nog suda preis­pi­ta. Ishod odlu­ke zavi­si od pus­tup­ka koji se vodi, i može biti da nedo­bi­je­te nadok­na­du na koju ima­te pra­vo, odnosno može­te biti odbi­je­ni pogreš­nim tumačen­jem LSS-zako­na. Zato pre­pu­s­ti­te posao nama, i doz­vo­li­te nama da radi­mo ono u čemu smo najbolji!