PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Barnkonventionen

Den 1 janu­a­ri 2020 blev Barn­kon­ven­tio­nen lag i Sverige.

 

För oss på Hadi­ca­re AB är det ange­lä­get att respek­te­ra och arbe­ta enligt gäl­lan­de lagar. Barns bäs­ta har all­tid varit en led­stjär­na för oss och nu foku­se­rar vi ännu mer på detta.

 

Vad är barnkonventionen?

 

Barn­kon­ven­tio­nen är ett rätts­ligt bin­dan­de inter­na­tio­nellt avtal som slår fast att barn är indi­vi­der med egna rät­tig­he­ter, inte för­äld­rars eller and­ra vux­nas ägo­de­lar. Den inne­hål­ler 54 artik­lar som alla är lika vik­ti­ga och utgör en hel­het, men det finns fyra grund­läg­gan­de prin­ci­per som all­tid ska beak­tas när det hand­lar om frå­gor som rör barn:

 

Alla barn har sam­ma rät­tig­he­ter och lika värde.

Bar­nets bäs­ta ska beak­tas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Alla barn har rätt att uttryc­ka sin mening och få den 

respek­te­rad.

0