PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Coronavirus

Med anled­ning av coro­na­vi­ru­set vill vi läm­na föl­jan­de information. 

 

Det är vik­tigt att inte gri­pas av panik och tro på allt som står i media eller sägs på TV. Lita bara på infor­ma­tion från pålit­li­ga källor. 

 

Vård­gui­den 1177 för fak­ta och råd gäl­lan­de smit­tan 
krisinformation.se för fak­ta om coro­na­vi­ru­set samt infor­ma­tion om hur du kan pra­ta med barn om det, samt
folk­hälso­myn­dig­he­ten som har frå­gor och svar om viruset.

 

Om du har frå­gor om Coro­na kan du ock­så ringa 113 13 

Sam­ti­digt har Folk­hälso­myn­dig­he­ten upp­gra­de­rat ris­kni­vån för smitt­sprid­ning av coro­na­vi­ru­set till myc­ket hög. Du arbe­tar hos en per­son som med störs­ta san­no­lik­het till­hör risk­grup­pen för att bli myc­ket all­var­ligt sjuk om hen får coronaviruset. 

Vi väd­jar där­för till dig som anställd att du föl­jer rege­ring­ens råd och sjuk­skri­ver dig om du har symp­tom som tyder på coro­na­vi­ru­set, även om de är mil­da. Rege­ring­en har med­de­lat att de kom­mer att ta bort karens­av­dra­get från och med den 11 mars 2020 under en peri­od framåt.

 

Om du har varit ute och rest och kan ha utsatts för smit­ta, eller umgåtts med någon som har det, vill vi att du kon­tak­tar oss innan du åter­går till arbete.

 

Om du har för avsikt att genom­fö­ra en resa utan­för Sve­ri­ge under tiden Coro­na­vi­ru­set är en pågåen­de risk vill vi att du kon­tak­tar oss senast 14 dagar innan resan så att vi kan göra en riskbedömning. 

 
Gene­rel­la tips för att före­byg­ga smitta:

  • Tvät­ta hän­der­na ofta och nog­grant med tvål och vatten.
  • Hos­ta eller nys i arm­vec­ket, inte i handen.
  • Använd pap­pers­näs­du­kar för engångs­bruk om du behö­ver sny­ta dig.
  • Und­vik att ta and­ra i hand och ha gär­na ett visst avstånd till and­ra. Det gäl­ler sär­skilt om du behö­ver nysa eller hosta.

käl­la: 1177 vård­gui­den
 

Det är bra om du tar del av föl­jan­de infor­ma­tion om hand­hy­gi­en från 1177.se
0