PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Dom 2020-11-18

Domen gäl­ler en poj­ke i 12-års­ål­dern som av Funk­tions­stöds­nämn­den i Mal­mö bedömts att inte vara berät­ti­gad till per­son­lig assi­stans på grund av för få tim­mar. Hadi­Ca­re visa­de med stöd av nya intyg hans verk­li­ga situ­a­tion och behov av per­son­lig assistans.

För­valt­nings­rät­ten grans­ka­de ären­det och kom fram till att hans behov san­no­likt berät­ti­ga­de till per­son­lig assi­stans och ett stort antal timmar.

Dom 2020-11-18, målnr 14866 – 19

0