PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Rättsfall
För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning dra­git in assi­stan­sen för en psy­kiskt funk­tions­ned­satt 13 åring flic­ka, då För­säk­rings­kas­san inte läng­re bedömt 13 åring­ens till­syns­be­hov som grund­läg­gan­de. För­säk­rings­kas­san har änd­rat sina rikt­lin­jer vad gäl­lan­de till­syn som ett grund­läg­gan­de behov efter Högs­ta För­valt­nings­rät­tens dom i mål nr 3527 – 14. För­säk­rings­kas­san skri­ver att till­syns­be­ho­vet skall vara kopp­lat till de and­ra per­son­li­ga beho­ven, vil­ket man i det­ta fall inte bedömt det göra.

Hadi­Ca­re över­kla­gan­de För­säk­rings­kas­sans beslut och frå­gan i Kam­mar­rät­ten var såle­des om flic­kan har behov av sådan aktiv till­syn som utgör ett grund­läg­gan­de behov. Utred­ning­en i mål 1310 – 7 ger stöd för att till­syns­be­ho­vet är av över­va­kan­de karak­tär och krä­ver ingå­en­de kun­skap om flic­kan. Kam­mar­rät­ten bifal­ler där­med över­kla­gan och fast­stäl­ler till­syns­be­ho­vet som grund­läg­gan­de och upp­hä­ver där­med För­säk­rings­kas­san tidi­ga­re beslut.
0

Rättsfall
För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tolk­ning­en som gjorts är att egen­vård inte är ett grund­läg­gan­de behov som ger rätt till assi­stans.

Hadi­Ca­re har tidi­ga­re fått rätt i kam­mar­rät­ten vil­ket nu även Högst för­valt­nings­dom­sto­len fast­slår i en dom 13 april 2018.

Det­ta beslut inne­bär att många som tidi­ga­re inte bli­vit bevil­ja­de hjälp vid sond­mat­ning nu kan få sina behov till­go­do­sed­da enligt LSS 9 a § förs­ta styc­ket.

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len fast­slår att mål­tid inte behö­ver för­tä­ras med hjälp av bestick utan kan ske genom sond­mat­ning.

Läs mer:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6930250

0

För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tolk­ning­en som gjorts är att egen­vård inte är ett grund­läg­gan­de behov som ger rätt till assi­stans.

Sond­mat­ning kan nume­ra ge rätt till assi­stan­s­er­sätt­ning efter en väg­le­dan­de dom från Kam­mar­rät­ten i Göte­borg där Hadi­Ca­re AB har över­kla­gat För­säk­rings­kas­sans tidi­ga­re beslut, vil­ket bland annat Sve­ri­ges Tele­vi­sion och TT rap­por­te­rar.

– Att flic­kan får sina mål­ti­der med sond istäl­let för med sked ska inte dis­kva­li­fi­ce­ra hen­ne från assi­stan­s­er­sätt­ning, säger kam­mar­rätts­lag­man­nen Ger­trud Fork­man i ett press­med­de­lan­de från Kam­mar­rät­ten i Göte­borg.

Läs vida­re: http://www.kammarratten.goteborg.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sondmatning-kan-ge-ratt-till-assistansersattning/ http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ja-till-assistans-for-sondmatning
0

Riks­da­gen har beslu­tat om änd­ra­de reg­ler för bil­stöd från och med 1 janu­a­ri 2017. Här kan du läsa om vad det inne­bär.

Vad inne­bär änd­ring­ar­na?

I kort­het inne­bär de änd­ra­de reg­ler­na att stö­det för att köpa bil omför­de­las. Ett nytt inköps­bi­drag, bestå­en­de av tre oli­ka tilläggs­bi­drag, införs för dig som behö­ver köpa en bil som är lämp­lig uti­från ditt eller ditt barns behov:

 

  • Tilläggs­bi­drag A på 30 000 kro­nor är till för att köpa en bil som mås­te anpas­sas på grund av din eller ditt barns funktionsnedsättning.
  • Tilläggs­bi­drag B på 40 000 kro­nor är till för att köpa en bil i vil­ken du eller ditt barn ska sit­ta kvar i rull­stol under resan, behö­ver flyt­ta från rull­stol till bil­sä­te inne i bilen eller ta med en motor­dri­ven rull­stol eller lik­nan­de hjälpmedel.
  • Tilläggs­bi­drag C är till för att köpa en bil med vis­sa ori­gi­nal­mon­te­ra­de anord­ning­ar som är nöd­vän­di­ga för din eller ditt barns funk­tions­ned­sätt­ning. Bidra­get vari­e­rar bero­en­de på anordning.


Omför­del­ning­en inne­bär ock­så att grund­bi­dra­get för att köpa ett for­don sänks från 60 000 kro­nor till 30 000 kro­nor. Sam­ti­digt höjs inkomst­grän­ser­na i det så kal­la­de anskaff­nings­bi­dra­get, vil­ket inne­bär att fler sökan­de kom­mer att kun­na få bidra­get.

Det befint­li­ga anpass­nings­bi­dra­get änd­ras genom

 

  • att den bil som ska anpas­sas inte får vara äld­re än fyra år eller ha gått mer än 6000 mil
  • att kör­trä­ning kan ges även innan anpass­ning­en av for­do­net har utförts
  • att obli­ga­to­risk kon­troll av utför­da anpass­ning­ar införs för att säker­stäl­la att de fun­ge­rar på ett tra­fik­sä­kert sätt.

Käl­la: För­säk­rings­kas­san webb

0

Många med autism och asper­ger-syndrom har svårt att kom­ma in på arbets­mark­na­den. Men sam­ti­digt får allt fler arbets­gi­va­re i Sve­ri­ge upp ögo­nen för den­na grupp. En per­son som har autis­tis­ka drag eller en asper­ger-dia­gnos är en per­son som krä­ver rutin och struk­tur. Det­ta kan i fle­ra sam­man­hang vara en till­gång på arbets­mark­na­den.   Enligt orga­ni­sa­tio­nen Autism Euro­pe sak­nar över 75 pro­cent av de som har autism och asper­ger i Euro­pa jobb. Det finns inga siff­ror på hur stor arbets­lös­he­ten bland per­so­ner i den här grup­pen är i Sve­ri­ge. Men Autism- och Asper­ger-för­bun­det upp­skat­tar att arbets­lös­he­ten är hög­re än 50 pro­cent.   Atti­ty­der­na gente­mot den här grup­pen hål­ler dock på att för­änd­ras. I Sve­ri­ge finns idag fle­ra arbets­gi­va­re som spe­ci­fikt anstäl­ler per­so­ner med autism och asper­ger. Ett exem­pel på det­ta är IT-bola­get Left is Right som till stor del anstäl­ler per­so­ner med Asper­gers syndrom. 
0

Nu lan­se­rar 1177 Vård­gui­den ett web­ba­se­rat stöd för alla som använ­der, eller tror sig behö­va använ­da, hjälp­me­del. Även anhö­ri­ga som vill ha mer infor­ma­tion kan dra nyt­ta av tjäns­ten som finns på Tema Hjälp­me­del på 1177.se. I den sök­ba­ra kata­lo­gen ryms över 60 000 hjälp­me­del, och som besö­ka­re får man sam­lad infor­ma­tion om de oli­ka pro­duk­ter­na, infor­ma­tion om hur det går till att få ett hjälp­me­del, och kon­takt­upp­gif­ter om vart man vän­der sig med frå­gor just där man själv bor.   De 60 000 oli­ka hjälp­med­len som ryms i kata­lo­gen vid lan­se­ring­en, mot­sva­rar näs­tan 90 pro­cent av den tota­la sum­man. Res­te­ran­de pro­duk­ter kom­mer att fin­nas till­gäng­li­ga i mit­ten av sep­tem­ber. Kata­lo­gen upp­da­te­ras sedan fort­lö­pan­de av leve­ran­tö­rer­na, i takt med att hjälp­me­del till­kom­mer eller fal­ler bort. Exem­pel på områ­den för hjälp­me­del är hör­sel, syn, rörel­se, inkon­ti­nens och kog­ni­tion. Pro­duk­ter­na pre­sen­te­ras sak­ligt och neutralt, utan säl­jan­de infor­ma­tion från leve­ran­tö­rer­na.   1177 Vård­gui­den på web­ben erbju­der utö­ver det natio­nel­la och gemen­sam­ma inne­hål­let, ock­så regi­o­na­la tillägg för att bätt­re ser­va invå­nar­na i det egna lands­ting­et eller regi­o­nen. I de regi­o­na­la tilläg­gen till Tema Hjälp­me­del kan man till exem­pel få veta vil­ka vill­kor och kost­na­der som gäl­ler just i den kom­mun eller ort där man själv bor.   Syf­tet med den nya tjäns­ten är att stär­ka hjälp­me­delsan­vän­da­ren och anhö­ri­ga genom ökad infor­ma­tion, ökad del­ak­tig­het och infly­tan­det i sam­band med val av hjälp­me­del samt att under­lät­ta jäm­fö­rel­ser oli­ka hjälp­me­del.   Besök Vård­gui­den Hjälp­me­del.
0