PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59
Sondmatning

För­säk­rings­kas­san änd­ra­de sina rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tolk­ning­en som För­säk­rings­kas­san gjort är att sond­mat­ning är egen­vård och inte ett grund­läg­gan­de behov som ger rätt till assi­stans. Det­ta har bland annat påver­kat Eli­a­na Khudayda.

 

Hadi­Ca­re har varit dri­van­de i Eli­a­nas fall om huruvi­da sond­mat­ning ska beak­tas som ett grund­läg­gan­de behov. Vi har ansett att mål­ti­der som erhålls med sond istäl­let för med sked inte ska dis­kva­li­fi­ce­ra en per­son från assi­stan­s­er­sätt­ning. Mat­ning utgör ett grund­läg­gan­de behov och där­för ska även sond­mat­ning göra det.

 

Hadi­Ca­res juris­ter har över­kla­gat För­säk­rings­kas­sans beslut i fal­let röran­de Eli­a­na, vil­ket resul­te­rat i att både för­valt­nings­rät­ten och kam­mar­rät­ten bekräf­tat att sond­mat­ning kan ge rätt till assistansersättning.

 

För­säk­rings­kas­san har över­kla­gat domen till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len, vil­ket bland annat Sve­ri­ges Tele­vi­sion har rap­por­te­rat. Ett avgö­ran­de från högs­ta instans kom­mer fram­bringa klar­het i hur frå­gan gäl­lan­de sond­mat­ning ska tol­kas fram­ö­ver. Det­ta kan leda till att många funk­tions­hind­ra­de som tidi­ga­re nekats assi­stans kom­mer få den hjälp som de har rätt till.

 

Läs vida­re:

 

https://www.svtplay.se/klipp/13162299/eliana-vann-kampen-om-ratt-till-assistans

 

http://www.kammarratten.goteborg.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sondmatning-kan-ge-ratt-till-assistansersattning/

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ja-till-assistans-for-sondmatning

0