PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Användning av kakor

För att få den här webb­plat­sen att fun­ge­ra ordent­ligt skic­kar vi ibland små filer till din dator. Des­sa filer kal­las kakor eller ”coo­ki­es”. De fles­ta stör­re webb­plat­ser gör på sam­ma sätt.

Vad är kakor?
Kakor­na är små text­fi­ler som spa­ras på din dator, tele­fon eller surf­plat­ta när du besö­ker webb­plat­sen. Kakor­na hjäl­per webb­plat­sen att kom­ma ihåg dina inställ­ning­ar (t.ex. använ­dar­namn, språk, text­stor­lek och and­ra för­hands­val) under en viss tid. Tan­ken är att du inte ska behö­va göra om inställ­ning­ar­na var­je gång du går in på webb­plat­sen eller blädd­rar mel­lan oli­ka sidor.

Hur använ­der vi kakor­na?
Kakor­na är inte helt nöd­vän­di­ga för att webb­plat­sen ska fun­ge­ra, men de gör det lät­ta­re för dig att söka infor­ma­tion. Du kan ta bort eller bloc­ke­ra kakor­na, men i så fall får du vara beredd på att webb­plat­sen inte fun­ge­rar opti­malt. Kakor­na används inte för att iden­ti­fi­e­ra dig som per­son och de insam­la­de upp­gif­ter­na står helt under vår kon­troll. Kakor­na används bara i de syf­ten som nämns här.

Hur du kan kon­trol­le­ra kakor­na
Du kan kon­trol­le­ra och rade­ra kakor pre­cis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan stäl­la in webb­lä­sa­ren så att den inte tar emot någ­ra kakor. I så fall mås­te du even­tu­ellt göra om vis­sa inställ­ning­ar var­je gång du går in på en webb­plats och vis­sa tjäns­ter och funk­tio­ner kanske inte fungerar.