ADHD, Okategoriserade

Fysisk aktivitet kan hjälpa vid behandling av ADHD

Att trä­na kan vara lika vik­tigt som att lära sig räk­na eller läsa. En ny stu­die visar att behand­ling av ADHD kan gyn­nas av en dos fysisk akti­vi­tet, för att bar­nen skall kun­na foku­se­ra bätt­re och lära sig effek­tivt i klass­rum­met.   Stu­die efter stu­die har visat på att det kan fin­nas en kau­sal effekt mel­lan behand­ling av ADHD-symp­tom och fysisk akti­vi­tet. Fors­ka­re som genom­fört en annan stu­die pub­li­ce­rad i den medi­cins­ka tid­skrif­ten Pedi­a­trics sade att de kun­de “visa en kau­sal effekt mel­lan fysisk trä­ning och exe­ku­tiv för­må­ga, och ge stöd för att fysisk akti­vi­tet kan för­bätt­ra barns kog­ni­tion och hjärn­häl­sa.”   Stu­di­en vara­de i nio måna­der och skill­na­der­na i kog­ni­tiv häl­sa, fokus och fysiskt väl­be­fin­nan­de var märk­bar.   Fors­kar­na öns­kar att besluts­fat­ta­re och sko­lor skall ta till sig resul­ta­ten: “Med tan­ke på den snab­ba minsk­ning­en av möj­lig­he­ter till [fysisk akti­vi­tet] för barn i sko­lan, är det vik­tigt att spri­da våra resul­tat… Rikt­lin­jer som mins­kar eller ersät­ter möj­lig­he­ter till [fysisk akti­vi­tet] under skol­da­gen i ett för­sök till att öka aka­de­mis­ka pre­sta­tio­ner, kan få oöns­ka­de effek­ter.”