Dom 2020-11-20

HadiCare besvärade sig över beslut om ingen tillhörighet till personkrets. Förvaltningsrätten upphävde beslutet.

En man läm­na­de en ansö­kan om per­son­lig assi­stans till Funk­tions­stöds­nämn­den i Mal­mö för hand­lägg­ning. Utred­ning­en led­de fram till ett avslag som moti­ve­ra­des med att han inte bedöm­des till­hö­ra någon av personkretsarna.

Nya intyg begär­des in av Hadi­Ca­re som tyd­ligt visa­de på funk­tions­va­ri­a­tio­ner och behov av assi­stans. Sam­syn om ny hand­lägg­ning kon­sta­te­ra­des och ären­det åter­upp­togs av Funktionsstödsnämnden.

Dom 2020-11-20, målnr 13449 – 19