Rättsfall

HadiCare får rätt i HFD gällande sondmatning

För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tolk­ning­en som gjorts är att egen­vård inte är ett grund­läg­gan­de behov som ger rätt till assi­stans.

Hadi­Ca­re har tidi­ga­re fått rätt i kam­mar­rät­ten vil­ket nu även Högst för­valt­nings­dom­sto­len fast­slår i en dom 13 april 2018.

Det­ta beslut inne­bär att många som tidi­ga­re inte bli­vit bevil­ja­de hjälp vid sond­mat­ning nu kan få sina behov till­go­do­sed­da enligt LSS 9 a § förs­ta styc­ket.

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len fast­slår att mål­tid inte behö­ver för­tä­ras med hjälp av bestick utan kan ske genom sond­mat­ning.

Läs mer:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6930250