Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Nyheter & PressRätts­fall

Kammarrätten ger HadiCare rätt om sondmatning

19 sep­tem­ber, 2017

För­säk­rings­kas­san änd­ra­de sina rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tol…

Barn­can­cer

Till Paris för Barncancerfonden

19 sep­tem­ber, 2017

Hadi­Ca­re stöd­jer genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by.Att leva med can­cerBarn­can­cer är…

Hadi­Ca­re

HadiCare flyttar till nya lokaler

1 augusti, 2017

Från och med 1 augusti är Hadi­Ca­res kon­tor belä­get på Helm­felts­ga­tan 2 i Mal­mö nära Tri­ang­elns Sta­tion och Mal­mö Ope­ra. Stads­b…

  • VÅRT ERBJUDANDE

    Kompetens vid din sida

    Vi som arbe­tar på Hadi­Ca­re AB har många års erfa­ren­he­ter av assi­stans och vi har stött på det mesta inom assi­stans­väg. Vi är utbil­da­de soci­o­no­mer, juris­ter och eko­no­mer med en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kom­pe­tens.

Aktuella rättsfall


Här berät­tar vi om någ­ra av de rätts­fall vi arbe­tat med den senas­te tiden.
Har du en frå­ga om assi­stansju­ri­dik är du väl­kom­men att kon­tak­ta Hadi­Ca­res juris­ter.

Rätts­fall

Kammarrätten ger HadiCare rätt om sondmatning

19 sep­tem­ber, 2017

För­säk­rings­kas­san änd­ra­de sina rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tol…

Rätts­fall

Vägledande dom gällande sondmatning

23 decem­ber, 2016

För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­…

Rätts­fall

Regler för bilstöd ändras från och med 1 januari 2017

30 novem­ber, 2016

Riks­da­gen har beslu­tat om änd­ra­de reg­ler för bil­stöd från och med 1 janu­a­ri 2017. Här kan du läsa om vad det inne­bär.Vad inne­bär änd­r…

Vill du ställa en fråga om

assistans eller assistansjuridik?