PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Nyheter & Press

 
Barn­can­cer

Till Paris för Barncancerfonden

4 March, 2022

Hadi­Ca­re stöd­jer, för 7:e året, genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by – God Morgon. …

Hadi­Ca­re

Hur HadiCare hanterar personuppgifter

31 Janu­a­ry, 2020

För oss på Hadi­Ca­re AB är integri­tet fun­da­men­talt då han­te­ring av per­son­upp­gif­ter utgör grun­den i det vi gör. Det är vik­tigt för os…

Rätts­fall

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om indragen assistans och ger HadiCare rätt till tillsyn som ett grundläggande behov

8 Octo­ber, 2018

För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning dra­git in assi­stan­sen för en psy­kiskt funk­tions­ned­satt 13 åring flic­ka, då Försäkringskassan …

  • VÅRT ERBJUDANDE

    Kompetens vid din sida

    Vi som arbe­tar på Hadi­Ca­re AB har många års erfa­ren­he­ter av assi­stans och vi har stött på det mesta inom assi­stans­väg. Vi är utbil­da­de soci­o­no­mer, juris­ter och eko­no­mer med en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kompetens.

Aktuella rättsfall

Här berät­tar vi om någ­ra av de rätts­fall vi arbe­tat med den senas­te tiden. Har du en frå­ga om assi­stansju­ri­dik är du väl­kom­men att kon­tak­ta Hadi­Ca­res jurister.
Rätts­fall

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om indragen assistans och ger HadiCare rätt till tillsyn som ett grundläggande behov

8 Octo­ber, 2018

För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning dra­git in assi­stan­sen för en psy­kiskt funk­tions­ned­satt 13 åring flic­ka, då Försäkringskassan …

Rätts­fall

HadiCare får rätt i HFD gällande sondmatning

13 April, 2018

För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta förvaltningsdomsto…

Rätts­fall

Vägledande dom gällande sondmatning

23 Decem­ber, 2016

För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta förvaltningsdomsto…

Vill du ställa en fråga om

assistans eller assistansjuridik?