HadiCare

Hur HadiCare hanterar personuppgifter

För oss på Hadi­Ca­re AB är integri­tet fun­da­men­talt då han­te­ring av per­son­upp­gif­ter utgör grun­den i det vi gör. Det är vik­tigt för oss att du kän­ner dig trygg med att dina upp­gif­ter han­te­ras på rätt sätt.

Var­för behö­ver vi dina per­son­upp­gif­ter?
För att kun­na anord­na per­son­lig assi­stans behö­ver vi sam­la in vis­sa per­son­upp­gif­ter. För kun­der kan det gäl­la läka­rin­tyg inför en ansö­kan, ADL- bedöm­ning, upp­gif­ter från sko­la, psy­ko­logut­lå­tan­de, hand­ling­ar från kom­mu­nen samt Försäkringskassan.

Gäl­lan­de per­so­nal kan det avse CV och per­son­ligt brev vid anställ­ning, per­son­num­mer, kon­to­num­mer och adress för att kla­ra av att göra utbe­tal­ning­ar.

Vem får till­gång till dina per­son­upp­gif­ter?
Dina per­son­upp­gif­ter är endast till­gäng­li­ga för kans­li­per­so­nal inom Hadi­Ca­re AB. De behö­ver kun­na ta del av des­sa för att full­gö­ra avta­let med dig eller upp­fyl­la rätts­li­ga för­plik­tel­ser. Alla i per­so­na­len har teck­nat sek­re­tess­av­tal vil­ket åläg­ger de att inte föra per­son­upp­gif­ter vida­re till obehöriga.

 

Hadi­Ca­re AB anli­tar and­ra bolag som hjäl­per verk­sam­he­ten. I den mån de behand­lar per­son­upp­gif­ter betrak­tas de som per­son­upp­gifts­bi­trä­den till Hadi­Ca­re AB, med det regel­verk som gäl­ler för såda­na upp­drag. Det är all­tid Hadi­Ca­re AB som ansva­rar för att dina per­son­upp­gif­ter behand­las på rätt sätt.

Hur skyd­das dina per­son­upp­gif­ter?
Du ska all­tid kun­na kän­na dig trygg när du läm­nar dina per­son­upp­gif­ter till oss. Vi har där­för vid­ta­git nöd­vän­di­ga säker­hets­åt­gär­der för att skyd­da dina per­son­upp­gif­ter mot falsk åtkomst, för­änd­ring och rade­ring.

Hur lag­rar vi dina per­son­upp­gif­ter?
Dina per­son­upp­gif­ter beva­ras så länge som det finns behov av dem. När ären­det som upp­gif­ter­na sam­la­des in för är avslu­tat tas de bort.

Vi för­va­rar upp­gif­ter över läng­re tid om det behövs för att föl­ja lag­krav eller för att beva­ka rätts­li­ga intres­sen, exem­pel­vis om det pågår en juri­disk pro­cess. Des­sa och lik­nan­de rätts­li­ga för­plik­tel­ser kan moti­ve­ra en läng­re tids förvarande.

 

Vem kan jag kon­tak­ta om jag har ytter­li­ga­re frå­gor?
Hadi­Ca­re AB är per­son­upp­gifts­an­sva­rig och nås på pu-ansvarig@hadicare.com samt tele­fon nr 040 – 97 91 59.

Till per­son­upp­gifts­an­sva­rig kan du vän­da dig för att få till­gång till de upp­gif­ter vi har lag­rat om dig, om du anser att någon upp­gift om dig är fel­ak­tig eller om du vill få den kor­ri­ge­rad. Du kan närsom­helst begä­ra ut alla per­son­upp­gif­ter som vi har spa­ra­de om dig.

 

Rätt att begä­ra infor­ma­tion
Vill du veta mer om hur Hadi­Ca­re AB behand­lar per­son­upp­gif­ter om dig är du väl­kom­men att skic­ka en under­teck­nad begä­ran till:


Hadi­Ca­re AB
Box 176 07
200 10 Malmö