PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Integritetspolicy

För oss på Hadi­Ca­re AB är integri­tet helt natur­ligt då han­te­ring av per­son­upp­gif­ter i många avse­en­den är kär­nan av det vi gör. Men du behö­ver givet­vis kän­na dig trygg med att dina upp­gif­ter han­te­ras på rätt sätt. 

Var­för behö­ver vi dina per­son­upp­gif­ter?
För att kun­na anord­na per­son­lig assi­stans behö­ver vi sam­la in vis­sa per­son­upp­gif­ter.
Det kan gäl­la läka­rin­tyg inför en ansö­kan, ADL bedöm­ning, upp­gif­ter från sko­la, psy­ko­logut­lå­tan­de, hand­ling­ar från kom­mu­nen samt hand­ling­ar från För­säk­rings­kas­san.
CV och per­son­ligt brev vid anställ­ning. Gäl­lan­de anställ­da per­son­num­mer, kon­to­num­mer och adres­ser för att kun­na göra utbetalningar.

Vem får till­gång till dina per­son­upp­gif­ter?
Dina per­son­upp­gif­ter är endast till­gäng­li­ga för kans­li­per­so­nal inom Hadi­Ca­re som behö­ver ta del av dem för att kun­na upp­fyl­la avta­let med dig eller upp­fyl­la rätts­li­ga för­plik­tel­ser. Samt­li­ga i per­so­na­len har teck­nat sek­re­tess­av­tal vil­ket inne­bär att dina upp­gif­ter inte förs vida­re till obe­hö­ri­ga.
Vi kan även kom­ma att läm­na ut per­son­upp­gif­ter till bolag som behand­lar per­son­upp­gif­ter för Hadi­Ca­res räk­ning, dvs. per­son­upp­gifts­bi­trä­den till Hadi­Ca­re. Det är dock all­tid Hadi­Ca­re som ansva­rar för att dina per­son­upp­gif­ter behand­las på rätt sätt.

Hur skyd­das dina per­son­upp­gif­ter?
Du ska all­tid kun­na kän­na dig trygg när du läm­nar dina per­son­upp­gif­ter till oss. Vi har där­för vid­ta­git de säker­hets­åt­gär­der som behövs för att skyd­da dina per­son­upp­gif­ter mot otill­bör­lig åtkomst, för­änd­ring och radering.

Hur lag­rar vi dina per­son­upp­gif­ter?
Dina per­son­upp­gif­ter beva­ras endast så länge som det finns behov av att lag­ra dem för att slut­fö­ra ären­det som upp­gif­ter­na sam­la­des in för. Vi kan kom­ma att spa­ra upp­gif­ter­na läng­re om det behövs för att föl­ja lag­krav eller för att beva­ka rätts­li­ga intres­sen, t.ex. om det pågår en juri­disk pro­cess. Per­son­upp­gif­ter­na beva­ras i så fall endast för att upp­fyl­la såda­na rätts­li­ga förpliktelser.

Vem kan jag kon­tak­ta om jag har ytter­li­ga­re frå­gor?
Per­son­upp­gifts­an­sva­rig är Hadi­Ca­re AB. Kon­takt­upp­gif­ter är pu-ansvarig@hadicare.com och 040 – 97 91 59. Till per­son­upp­gifts­an­sva­rig kan du även vän­da dig om du öns­kar få till­gång till de upp­gif­ter vi har lag­rat om dig eller om du anser att någon upp­gift om dig är fel­ak­tig och du vill få den kor­ri­ge­rad. Du kan närsom­helst begä­ra ut samt­li­ga per­son­upp­gif­ter som vi har spa­ra­de om dig.

Data­skydds­om­bud går att kon­tak­ta genom mail dso@hadisen.se.

 

Rätt att begä­ra infor­ma­tion
Vill du veta om Hadi­Ca­re AB behand­lar per­son­upp­gif­ter om dig är du väl­kom­men att skic­ka en under­teck­nad begä­ran till: 

Hadi­Ca­re AB
BOX 176 07
200 10 Malmö

Du har rätt att begä­ra infor­ma­tion om per­son­upp­gif­ter som behand­las om dig hos Hadi­Ca­re AB och att få upp­gif­ter rättade.