PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Język polski

Wni­osko­wa­nie o asysten­ta oso­biste­go może być postrze­ga­ne jako trud­ne i uciąż­liwe, zwłaszcza jeś­li chcesz zro­bić trochę wię­cej co wykracza poza jedy­nie wypeł­ni­e­nie blan­ki­e­tu, wysła­nie i pasy­w­ne cze­ka­nie na decyzję.


Może­my pomoc w ten sposob:  1. Zebrać wla­sciwą dokumentację

  2. Skom­pi­lo­wać wszyst­kie dane potrzeb­ne by Two­ja För­säk­rings­kas­sa lub Kom­mun mogły wyko­nać zado­wa­la­ja­ce dochod­ze­nie na Two­ją korzyść.

  3. W kon­tak­cie z urzę­da­miW potrze­bach prawnych w związku z podaniem

  4. W zna­le­zi­e­niu per­so­nelu, który odpowi­a­da Two­im życze­ni­om i potrzebom

  5. Eko­no­mią i pracą zwi­a­zaną z personelem


To oczy­wiś­cie dzi­e­je się według Two­ich warunków i źyczen.