PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

LSS-ustawa

Refor­ma pomo­cy
Oso­bis­ta asysta opi­e­ra sie na refor­mie prze­pro­wad­zo­nej w Szwecji w roku 1994. Refor­ma pomo­cy jest jedy­na w swo­im rod­zaju w tym sen­sie, że jest to potwri­erdze­nie nowoczesne­go i inte­gral­ne­go podejś­cia do tych którzy sa nie­peł­nospraw­ni i ich praw. Poza tym asysta jest prawem, kto­re naleźy do uźyt­kow­ni­ka i jest pomocą ski­e­ro­waną i dyspo­no­waną przez użyt­kow­ni­ka. Oznacza to dużą swo­bodę dla jednostki/ uźyt­kow­ni­ka poni­e­waź pomoc nie jest umi­ej­scowio­na w jaki­ej­kolwiek dzi­a­lal­noś­ci pub­licz­nej, lub urzęd­zie, lecz jest cal­kowi­cie dyspo­no­wa­na indy­wi­du­al­nie przez uźytkownika.

Prawo do oso­bistej asy­sty
Kto ma moż­liwosc otrzy­ma­nia oso­bistej asy­sty jest ure­gu­lo­wa­ne ustawą o asyscie i usłud­ze dla niek­tórych osób nie­peł­nosprawnych (LSS). Prawo do asy­sty obejmu­je        Cie­bie, który/a ma:

Zabur­ze­nia rozwoju, autyzm, autyzm­po­dob­ny stan, lub:

Znacz­na lub trwałą nie­spraw­ność inte­lek­tu­al­ną po uszkod­ze­niu móz­gu w wie­ku dorosłym spowo­do­wa­nym przez prze­moc zew­netrzną , lub cho­ro­bę fizycz­na, lub:

Inne trwa­le fizycz­ne lub psychicz­ne zabur­ze­nia, któ­re nie wyni­ka­ją z nor­mal­ne­go star­ze­nia się, jeżeli:sa tak duże, że powo­du­ją poważ­ne trud­noś­ci w życiu cod­zi­en­nym i przez to kom­pleksową potrze­bę asy­sty lub uslug.

Ten kto speł­nia określo­ne powyżej warun­ki może ubi­e­gaś się o oso­bis­ta asystę.