PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Nasze atuty od A‑Z

Auto­ry­zacja
Hadi­Ca­re AB jest auto­ry­zo­wa­na przez IVO / wczesni­ej Socjalstyrelse/

Okres waz­noś­ci
Jeże­li, wbrew przy­puszcze­niu nie bed­zi­esz sie dobr­ze czuł z nami, będ­zi­esz mógl /a zmi­e­nić alter­na­ty­wę asy­sty. Sto­su­je­my 3 mie­sięczny okres wypowiedzenia

Doku­men­tacja
Doku­men­tu­je­my wszyst­kie waż­ne zdaże­nia dotyczą­ce użyt­kow­ni­ka w rekord­zie medycznym.

Gwa­ran­cja
My Hadi­Ca­re, daje­my nie­for­mal­ną gwa­ran­cję wszyst­kim naszym kli­en­tom i wspólpracow­ni­kom, że zaws­ze dołożymy wszel­kich sta­rań w nas­zej pra­cy bycia asystą dla Ciebie.

Wizyty domo­we
Dzi­a­lal­ność Hadi­Ca­re AB roz­ciąga się na calą Szwecję. Kład­zi­e­my dużą war­tość w oso­bi­stym kon­tak­cie z naszy­mi kli­en­ta­mi i współpracow­ni­ka­mi. Zaws­ze spot­kamy Cię oso­biś­cie, nie­za­leż­nie od tego czy miesz­kasz w Sol­l­ef­teå czy w Smygehuk.

Kom­pe­ten­cje
Nasz per­so­nel jest wyksz­tałco­ny i ma doświ­adcze­nie w wielu różnych dzi­ed­zi­nach. Mamy rów­ni­eż wie­lo­kul­turo­we doświ­adcze­nie i socjal­ną kom­pe­ten­cję, co poz­wa­la nam spot­kać Cię na Two­ich warun­kach i zao­pi­e­ko­wać się Tobą.

Miej­scowi
Hadi­Ca­re AB dzi­a­la w calej Szwecji i kład­zi­e­my duźo ener­gii by zaws­ze być dostęp­ni i bli­sko naszych kli­en­tów. Pomi­mo, ze nas­ze glów­ne biu­ro leży w Mal­mö, jes­teśmy zaws­ze bli­sko Cie­bie, nie­za­leż­nie czy miesz­kasz w Boden czy Brö­sarp. Ty jako nasz kli­ent masz zaws­ze zag­wa­ran­to­wa­ne oso­bis­te traktowanie.

Roz­no­rod­ność
Zachęcamy i kład­zi­e­my dużą war­tość w róż­no­rod­noś­ci, któ­ra jest zarów­no i jak i na zewnątrz nas­ze­go biu­ra. To jest row­ni­eż sposób by cenić i wywołać calą kre­a­ty­w­ność i inno­wa­cyj­ność któ­re są ukryte w każ­dym czlowieku.