PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

O nas

Mamy trzy kluczo­we sło­wa, któ­re defin­ju­ją naszą dzi­a­lal­ność z zamawi­a­ją­cy­mi, kli­en­ta­mi i  współpracownikami.

Holi­stycz­ne podejś­cie – kom­pe­tent­ne zaang­ażo­wa­nie- różnorodność

Mieć holi­stycz­ne podejś­cie, znaczy, że wid­zimy jed­nost­kę to znaczy, że Ty który/a  jes­teś naszym kli­en­tem, lub współpracow­niki­em, jes­teś częscią, w szerszym kon­tekś­cie. Rozu­mi­e­my, źe na jakość życia jed­nost­ki wpły­wa wie­le czyn­ników, któ­re razem współd­zi­ała­ją. Te czyn­niki mogą być soci­al­nym kon­tek­stem jed­nost­ki, rod­zin­ne relacje, zain­te­re­so­wa­nia i ambicje, razem z moż­liwoś­ci­a­mi jed­nost­ki integro­wa­nia się  współd­zi­ała­nia  w spoleczeństwie.

Kom­pe­tent­ne zaang­ażo­wa­nie znaczy dla nas, ze jes­teśmy zaang­ażo­wa­ni i dob­re zaang­ażo­wa­nie wyma­ga pro­fe­sjo­nal­nych umi­ejąt­noś­ci i ser­ca jako przesłan­ki do dobrej pra­cy razem z Tobą jako kli­en­tem lub współpracownikiem.

To co robimy w Hadi­Ca­re  pochod­zi z tego central­ne­go punk­tu wid­ze­nia. Z tego central­ne­go punk­tu wid­ze­nia pochod­zi też nas­za chęć by dać Ci jako kli­en­towi, użyt­kow­ni­kowi naj­bard­zi­ej kom­pe­tent­ne zaang­ażo­wa­nie, któ­re może­my Ci dać.

Roż­no­rod­ność jest dość wyświech­ta­nym sło­wem dzi­si­aj i może w wielu oko­licz­noś­ci­ach być banałem, lub pus­tą frazą, któ­ra może być rutyną. Róż­no­rod­ność jest dla nas oczy­wistą rzeczy­wistoś­cią. My jes­tesmy cie­kawi, bezpiecz­ni i wid­zimy moz­liwoś­ci w rożnorodności.

Wychodząc z tego daje­my Ci całoś­cio­we rozwią­za­nie asysten­cji, auten­tycz­ne zro­zu­mi­e­nie dla Cie­bie jako oso­by przez naszą socjal­ną, kul­turową i ludzką kom­pe­ten­cję gdzie właś­nie Ty znajdu­jesz się wcentrum.