PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Pomoc prawna

Mamy moż­liwość, bezpłat­nie zao­fe­ro­wać Ci wla­sciwą pomoc prawną i mamy zaszczyt zwró­cić Ci uwagę, że nasi praw­ni­cy pomog­li 100-kom osób do słusz­nej decyz­ji. Dla nas jest waż­ne by przy­wi­le­je do których masz prawo byly wdraża­ne i rea­li­zo­wa­ne w prawidłowy sposób. Przez nas­za wiedzę dotyczacą między inny­mi Pra­wa (1993:387) o wspar­ciu i ser­wi­sie pewnym oso­bom nie­peł­nosprawnym (LSS), któ­re regu­lu­je prawo do oso­bistej asy­sty, może­my Ci pomóc z:

Poda­ni­em
Hadi­Ca­re AB uła­twi Ci od same­go począt­ku z apli­kacją dotyczacą pra­wa do oso­biste­go asysten­ta. Sporząd­ze­nie dobre­go poda­nia przez zebra­nie całe­go koni­ecz­ne­go mate­ri­ału, wdroże­nie się w nowe pra­wa   i pro­ce­du­ry nie zaws­ze jest pros­te bez wiedzy praw­niczej, może to być rów­ni­eż pracochłon­ne I pro­wad­zić do błęd­nych decyz­ji. Przez naszą wiedzę w tej dzi­ed­zi­nie może­my pomóc Ci w pro­ce­sie apli­kacji, tak że Two­je poda­nie zosta­nie  złożo­ne w prawid­lowy sposób. 

Ponow­ne roz­patrze­nie lub odwiła­nie
Uważasz, że nie dostałeś/łaś właś­ciwej decyz­ji? W takich wypad­kach, może­my przez nas­ze przedstawi­ci­elstwo pomóc Ci zrewi­do­wać För­säk­rings­ka­sy decyz­je i decyz­je Kom­muny o pomo­cy w zwro­cie kosztów za asys­te- do sądu admi­nist­ra­cyj­ne­go. Nas­tep­nie, może być aktu­al­ne odwoła­nie z sądu admi­nist­ra­cyj­ne­go do do ape­la­cyj­ne­go sądu admi­nist­ra­cyj­ne­go, oraz wyrok z sądu admi­nist­ra­cyj­ne­go do  wyżs­ze­go sądu admi­nist­ra­cyj­ne­go i w związku z tym wni­osko­wać o zgodę na odwoła­nie w sprawie. to moźe dotyczyć tego, że nie przyz­na­no ci odpowied­ni­ej iloś­ci cza­su oso­bistej asy­sty do któ­rej może masz prawo, lub odmówi­o­no CI asy­sty bez­podstaw­nie, wed­lug LSS. Prze­każ to nam i pozwól robić to w czym jes­teśmy dobrzy!