PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Tak zostaniesz klientem

Kie­dy spo­ty­kamy nowych kli­en­tów, zwyk­le wyko­nu­je­my nas­te­pu­ją­ce czyn­noś­ci by poz­nać Cię i pomóc w naj­lep­szy moz­liwy sposób:

Skon­tak­tuj się z nami i umów na oso­bis­te spotkanie


Zadzwoń: 040 – 97 95 91 lub wyś­lij mail kontakt@hadicare.com a my zare­zer­wu­je­my pier­ws­ze bez­warun­ko­we spot­ka­nie. Może­my spot­kac się u Cie­bie, lub w naszym biur­ze by roz­mawi­ać o Two­ich potrze­bach i o tym co może­my zro­bić dla Ciebie.


Nowe poda­nie
Jeże­li zau­fasz nam, może­my pomoc Ci ubi­e­gać się o oso­biste­go asystenta.

W zależ­noś­ci od tego jak akty­wny Ty sam/a chcesz być w pro­ce­sie pomoże­my Ci:

Zebrać wla­sci­wa dokumentację

Skom­pi­lo­wać wszyst­kie dane potrzeb­ne by Two­ja För­säk­rings­kas­sa lub Kom­mu­na mogły wyko­nać zado­wa­la­ja­ce dochod­ze­nie na Two­ją korzyść w kon­tak­cie z urzę­da­mi i ewen­tu­al­ny­mi prawny­mi wyma­ga­ni­a­mi w związku z apli­kacją To jest oczy­wiś­cie według Two­ich potrzeb i życzen

Przejś­cie do inne­go koor­dy­na­to­ra
Jeże­li obecnie jes­teś kli­en­tem inne­go koor­dy­na­to­ra i chcesz przejść do Hadi­Ca­re, pomo- żemy Ci we wszyst­kim co potrzeb­ne, by prze­ni­eść się do nas.

Jeże­li wni­o­sek zosta­nie roz­patrzo­ny pozyty­w­nie
Pomo­ze­my Ci rów­ni­eż w zna­le­zi­e­niu per­so­nelu zgod­nie z Two­i­mi życze­ni­a­mi i potrze­ba­mi. Zaj­mi­e­my się calą eko­no­mia i pracą zwi­a­za­na z personelem.

Inne inicja­ty­wy i wspar­cie
Dla tych, którzy już są naszy­mi kli­en­ta­mi, zapew­ni­amy także wskazówki i wspar­cie w sze­re­gu innych

inicja­tyw naprzykład: zasiłek dla osób nie­peł­nosprawnych, doda­tek pielęg­na­cyj­ny lub doda­tek  samochodowy.