Rättsfall-2019

Kammarrätten ändrar Försäkringskassans beslut om att inte medge rätt till assistansersättning.

För­säk­rings­kas­san har vid en ompröv­ning avsla­git ansö­kan om assi­stan­s­er­sätt­ning med moti­vet att det grund­läg­gan­de beho­vet under­steg 20 tim­mar i veckan.

Hadi­ca­re över­kla­ga­de För­valt­nings­rät­ten i Jön­kö­pings dom den 9 juli 2018 i mål nr 4415 – 17.

Enligt Kam­mar­rät­tens bedöm­ning har den aktu­el­le kli­en­ten behov av hjälp med att skö­ta sin per­son­li­ga hygi­en, klä av och på sig samt att äta.
Des­sa behov är så omfat­tan­de att det bedöms över­sti­ga hjälp­be­ho­vet om minst 20 timmar/vecka.
Ären­det åter­för­vi­sa­des till För­säk­rings­kas­san för ny beräk­ning av det tota­la beho­vet av per­son­lig assistans.

 

Dom 2019-09-20