PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Detta hjälper vi dig med

Att ansö­ka om per­son­lig assi­stans kan upp­le­vas som både svårt och job­bigt, spe­ci­ellt om man vill göra det där lil­la extra som går utö­ver att bara fyl­la i blan­ket­ten och skic­ka in den och sedan pas­sivt vän­ta på ett beslut. Vi kan där­med hjäl­pa dig med:


  • att ta fram rätt dokumentation,

  • att sam­man­stäl­la alla upp­gif­ter som krävs för att din För­säk­rings­kas­sa eller kom­mun skall kun­na göra en till­freds­stäl­lan­de utred­ning som är till din fördel,

  • kon­tak­ter med myndigheter,

  • juri­dis­ka behov i sam­band med ansökan,

  • att ta fram per­so­nal som pas­sar dina öns­ke­mål och behov.


Det­ta sker natur­ligt­vis enligt dina för­ut­sätt­ning­ar och önskemål.