PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Juridisk rådgivning

Vi har möj­lig­het att kost­nads­fritt erbju­da dig som kund resul­ta­trik juri­disk hjälp och kan stolt påta­la att våra juris­ter har hjälpt ett 100-tal per­so­ner till rätt beslut. För oss är det vik­tigt att det som du har rätt till rea­li­se­ras och efter­levs på ett regel­rätt vis.

Genom vår sto­ra kun­skap om bl.a. Lag (1993:387) om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de (LSS), vil­ken regle­rar rät­ten till per­son­lig assi­stans, kan vi hjäl­pa dig med din:

Ansö­kan
Hadi­Ca­re gör det enkelt för dig, vi hjäl­per dig från förs­ta bör­jan med din ansö­kan röran­de din rätt till per­son­lig assi­stans. Att göra en bra ansö­kan genom att sam­la ihop allt nöd­vän­digt mate­ri­al, sät­ta sig in i nya lagar och för­fa­ran­de är inte så enkelt utan juri­disk kun­skap. Det kan vara tidsö­dan­de och leda till fel­ak­tigt beslut. Vi kan genom vår kom­pe­tens hjäl­pa dig i din ansök­nings­pro­cess så att din ansö­kan blir utfor­mad på ett kor­rekt sätt.

Ompröv­ning eller över­kla­gan
Anser du dig inte ha fått rätt beslut? I såda­na fall kan vi genom vårt före­trä­de hjäl­pa dig att omprö­va för­säk­rings­kas­sans grund­be­slut, över­kla­ga för­säk­rings­kas­sans ompröv­nings­be­slut och kom­mu­nens beslut om assi­stan­s­er­sätt­ning till för­valt­nings­rät­ten. Vida­re kan det bli aktu­ellt att över­kla­ga domen från för­valt­nings­rät­ten till kam­mar­rät­ten, dom från kam­mar­rät­ten till högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len och i sam­band med det­ta begä­ra pröv­nings­till­stånd i sak. Det kan då röra sig om att du inte fått den tid av per­son­lig assi­stans som du kanske har rätt till eller att du kan ha nekats assi­stans på fel­ak­ti­ga grun­der enligt LSS.

Råd­gö­ra om juri­dik
Fun­de­rar du över en juri­disk frå­ga om per­son­lig assi­stans? Då är du varmt väl­kom­men att kon­tak­ta oss på Hadi­Ca­re som har mång­å­rig erfa­ren­het av assi­stans och juridik. 

Du är väl­kom­men att mai­la eller tala med oss direkt på tel 040 – 97 91 59.

    * obli­ga­to­risk uppgift.
    Jag god­kän­ner att mina per­son­upp­gif­ter regi­stre­ras och behand­las enligt föl­jan­de integri­tets­po­li­cy.