Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

LSS-lagen

Per­son­lig assi­stans byg­ger på en reform som genom­för­des i Sve­ri­ge 1994. Assi­stans­re­for­men är unik i sitt slag på det viset att den inne­bär ett erkän­nan­de av ett modernt och inklu­de­ran­de syn­sätt på den som är funk­tions­hind­rad och den­nes rät­tig­he­ter. Utö­ver det­ta är assi­stan­sen en rät­tig­het som till­hör bru­ka­ren och en insats som rik­tas till och dis­po­ne­ras av bru­ka­ren själv. Det­ta inne­bär en stor fri­het för den enskil­de indi­vi­den då insat­sen inte pla­ce­ras hos någon all­män verk­sam­het eller myn­dig­het utan istäl­let dis­po­ne­ras till sin hel­het av den enskil­de.

Vem som har möj­lig­het att få per­son­lig assi­stans regle­ras i lagen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de (LSS). Rät­ten till assi­stans omfat­tar dig som har en:


  1. Utveck­lings­stör­ning, autism eller autis­m­lik­nan­de till­stånd, eller;

  2. Bety­dan­de eller bestå­en­de begåv­nings­mäs­si­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar efter hjärn­ska­da i vux­en ålder orsa­kad av ytt­re våld eller kropps­lig sjuk­dom, eller;

  3. And­ra var­ak­ti­ga fysis­ka eller psy­kis­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar som inte beror på nor­malt åld­ran­de, om de är sto­ra och för­or­sa­kar bety­dan­de svå­rig­he­ter i den dag­li­ga livs­fö­ring­en och där­med ett omfat­tan­de behov av stöd eller ser­vice.


Den som upp­fyl­ler rek­vi­si­ten ovan kan ansö­ka om per­son­lig assi­stans.