PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Så blir du kund

När vi träf­far nya kun­der bru­kar vi göra på föl­jan­de sätt för att lära kän­na dig och kun­na hjäl­pa dig på det bäs­ta sätt vi kan:

Kon­tak­ta oss för ett per­son­ligt möte
Ring 040 – 97 91 59 eller mai­la kontakt@hadicare.com så bokar vi ett förs­ta för­ut­sätt­nings­löst möte då vi träf­fas hos dig eller på vårt kon­tor och sam­ta­lar om dina behov och vad vi kan göra för dig.

Ny ansö­kan
Får vi ditt för­tro­en­de kan vi hjäl­pa dig att ansö­ka om per­son­lig assi­stans. Bero­en­de på hur aktiv du själv vill vara i pro­ces­sen hjäl­per vi dig med:


  • att ta fram rätt dokumentation

  • att sam­man­stäl­la alla upp­gif­ter som krävs för att din För­säk­rings­kas­sa eller kom­mun skall kun­na göra en till­freds­stäl­lan­de utred­ning som är till din fördel

  • att kon­tak­ta sko­la, sjuk­vård och omsorg

  • myn­dig­hets­kon­tak­ter och even­tu­el­la juri­dis­ka behov i sam­band med ansökan


Det­ta sker natur­ligt­vis enligt dina för­ut­sätt­ning­ar och önskemål.

Byte från annan sam­ord­na­re
Är du idag kund hos en annan assi­stans­sam­ord­na­re och öns­kar byta till Hadi­Ca­re hjäl­per vi dig med allt som behövs för att flyt­ta till oss.

Om ansö­kan bevil­jas
Vi hjäl­per dig ock­så med att ta fram per­so­nal utef­ter dina öns­ke­mål och behov. Vi tar hand om all eko­no­mi och allt arbe­te kring personalen.

And­ra insat­ser och stöd
För dig som redan är kund hos oss erbju­der vi ock­så väg­led­ning och hjälp kring en rad and­ra insat­ser och stöd som till exem­pel han­di­kap­per­sätt­ning, vård­bi­drag, bostads­an­pass­ning eller bilstöd.