Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Våra fördelar

Aka­de­misk kom­pe­tens
Vår per­so­nal är utbil­dad och erfa­ren inom många oli­ka områ­den såsom juri­dik, soci­alt arbe­te och eko­no­mi. 

Auk­to­ri­se­rad
Hadi­Ca­re AB är god­känd av Inspek­tio­nen för vård och omsorg (IVO). Länk till till­stånd

Bind­nings­tid
Om du mot för­mo­dan inte skul­le tri­vas hos oss ska det vara möj­ligt att byta assi­stan­sal­ter­na­tiv. Vi tilläm­par en upp­säg­nings­tid om tre måna­der.

Doku­men­ta­tion
Vi doku­men­te­rar alla vik­ti­ga hän­del­ser om kun­den i ett jour­nalsy­stem.

Garan­ti
Alla vi på Hadi­Ca­re AB har en infor­mell garan­ti till alla våra kun­der: Att vi all­tid ska göra vårt abso­lut bäs­ta för dig i vårt arbe­te med din assi­stans.

Hem­be­sök
Hadi­Ca­re AB:s verk­sam­het sträc­ker sig runt hela Sve­ri­ge och vi sät­ter ett stort vär­de i den per­son­li­ga kon­tak­ten med våra kli­en­ter och med­ar­be­ta­re. Vi vill all­tid kun­na träf­fa dig per­son­li­gen vare sig du bor i Sol­l­ef­teå eller Smy­ge­huk.

Kom­pe­ten­ta
Vår per­so­nal är utbil­dad och erfa­ren inom många oli­ka områ­den. Vi har ock­så en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kom­pe­tens där vi kan möta dig på dina egna vill­kor och till­va­ra­ta dina intres­sen.

Loka­la
Hadi­Ca­re AB har verk­sam­het över hela Sve­ri­ge och vi läg­ger ner stor ener­gi på att all­tid vara till­gäng­li­ga och nära våra kun­der. Trots att vårt huvud­kon­tor lig­ger i Mal­mö är vi all­tid i din när­het oav­sett om du bor i Boden eller Brö­sarp. Du som vår kund är all­tid garan­te­rad ett per­son­ligt bemö­tan­de.

Mång­fald
Vi upp­munt­rar och sät­ter stort vär­de på den mång­fald som finns både innan­för och utan­för kon­to­rets väg­gar. Det­ta är ett sätt att ock­så vär­de­sät­ta och loc­ka fram all den kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tions­kraft som lig­ger för­bor­gad hos var­je män­ni­ska.

Roli­ga
På Hadi­Ca­re AB tar vi vårt ansvar och jobb på stort all­var. Det­ta parat med den fin­käns­lig­het som det krävs av oss. Vi har dock all­tid utrym­me över för ett gott skratt, all­tid med glim­ten i ögat och med en god por­tion vär­me gente­mot varand­ra.

Språk­kom­pe­tens
Bland våra med­ar­be­ta­re finns en bred språk­lig kom­pe­tens. För­u­tom eng­els­ka och lite dans­ka talar vi ock­så bosnis­ka, ara­bis­ka samt soma­lis­ka.

Till­gäng­li­ga
Du kan kom­ma i kon­takt med de fles­ta av våra anställ­da under kon­tors­tid och där­ef­ter har vi ett jour­num­mer för aku­ta ären­den. Det går även att kon­tak­ta oss direkt via hem­si­dans chatt­funk­tion.

Vana
Vi som arbe­tar på Hadi­Ca­re AB har många års erfa­ren­het av per­son­lig assi­stans och vi har varit med om mesta inom verk­sam­he­ten. Vi är utbil­da­de soci­o­no­mer, juris­ter samt eko­no­mer med en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kom­pe­tens.