Rättsfall

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

Nu lan­se­rar 1177 Vård­gui­den ett web­ba­se­rat stöd för alla som använ­der, eller tror sig behö­va använ­da, hjälp­me­del. Även anhö­ri­ga som vill ha mer infor­ma­tion kan dra nyt­ta av tjäns­ten som finns på Tema Hjälp­me­del på 1177.se. I den sök­ba­ra kata­lo­gen ryms över 60 000 hjälp­me­del, och som besö­ka­re får man sam­lad infor­ma­tion om de oli­ka pro­duk­ter­na, infor­ma­tion om hur det går till att få ett hjälp­me­del, och kon­takt­upp­gif­ter om vart man vän­der sig med frå­gor just där man själv bor.   De 60 000 oli­ka hjälp­med­len som ryms i kata­lo­gen vid lan­se­ring­en, mot­sva­rar näs­tan 90 pro­cent av den tota­la sum­man. Res­te­ran­de pro­duk­ter kom­mer att fin­nas till­gäng­li­ga i mit­ten av sep­tem­ber. Kata­lo­gen upp­da­te­ras sedan fort­lö­pan­de av leve­ran­tö­rer­na, i takt med att hjälp­me­del till­kom­mer eller fal­ler bort. Exem­pel på områ­den för hjälp­me­del är hör­sel, syn, rörel­se, inkon­ti­nens och kog­ni­tion. Pro­duk­ter­na pre­sen­te­ras sak­ligt och neutralt, utan säl­jan­de infor­ma­tion från leve­ran­tö­rer­na.   1177 Vård­gui­den på web­ben erbju­der utö­ver det natio­nel­la och gemen­sam­ma inne­hål­let, ock­så regi­o­na­la tillägg för att bätt­re ser­va invå­nar­na i det egna lands­ting­et eller regi­o­nen. I de regi­o­na­la tilläg­gen till Tema Hjälp­me­del kan man till exem­pel få veta vil­ka vill­kor och kost­na­der som gäl­ler just i den kom­mun eller ort där man själv bor.   Syf­tet med den nya tjäns­ten är att stär­ka hjälp­me­delsan­vän­da­ren och anhö­ri­ga genom ökad infor­ma­tion, ökad del­ak­tig­het och infly­tan­det i sam­band med val av hjälp­me­del samt att under­lät­ta jäm­fö­rel­ser oli­ka hjälp­me­del.   Besök Vård­gui­den Hjälp­me­del.