Rättsfall

Regler för bilstöd ändras från och med 1 januari 2017

Riks­da­gen har beslu­tat om änd­ra­de reg­ler för bil­stöd från och med 1 janu­a­ri 2017. Här kan du läsa om vad det inne­bär.

Vad inne­bär änd­ring­ar­na?

I kort­het inne­bär de änd­ra­de reg­ler­na att stö­det för att köpa bil omför­de­las. Ett nytt inköps­bi­drag, bestå­en­de av tre oli­ka tilläggs­bi­drag, införs för dig som behö­ver köpa en bil som är lämp­lig uti­från ditt eller ditt barns behov:

 

  • Tilläggs­bi­drag A på 30 000 kro­nor är till för att köpa en bil som mås­te anpas­sas på grund av din eller ditt barns funk­tions­ned­sätt­ning.
  • Tilläggs­bi­drag B på 40 000 kro­nor är till för att köpa en bil i vil­ken du eller ditt barn ska sit­ta kvar i rull­stol under resan, behö­ver flyt­ta från rull­stol till bil­sä­te inne i bilen eller ta med en motor­dri­ven rull­stol eller lik­nan­de hjälp­me­del.
  • Tilläggs­bi­drag C är till för att köpa en bil med vis­sa ori­gi­nal­mon­te­ra­de anord­ning­ar som är nöd­vän­di­ga för din eller ditt barns funk­tions­ned­sätt­ning. Bidra­get vari­e­rar bero­en­de på anord­ning.


Omför­del­ning­en inne­bär ock­så att grund­bi­dra­get för att köpa ett for­don sänks från 60 000 kro­nor till 30 000 kro­nor. Sam­ti­digt höjs inkomst­grän­ser­na i det så kal­la­de anskaff­nings­bi­dra­get, vil­ket inne­bär att fler sökan­de kom­mer att kun­na få bidra­get.

Det befint­li­ga anpass­nings­bi­dra­get änd­ras genom

 

  • att den bil som ska anpas­sas inte får vara äld­re än fyra år eller ha gått mer än 6000 mil
  • att kör­trä­ning kan ges även innan anpass­ning­en av for­do­net har utförts
  • att obli­ga­to­risk kon­troll av utför­da anpass­ning­ar införs för att säker­stäl­la att de fun­ge­rar på ett tra­fik­sä­kert sätt.

Käl­la: För­säk­rings­kas­san webb