Barncancer

Till Paris för BarncancerfondenHadi­Ca­re stöd­jer, för 5:e året, genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by – God Mor­gon.

Att leva med can­cer
Barn­can­cer är en myc­ket all­var­lig sjuk­dom. Forsk­ning­en har kom­mit långt på sena­re år och idag kan man räd­da 80 pro­cent av bar­nen som drab­bas. Can­cer är fort­fa­ran­de den främs­ta orsa­ken till sjuk­doms­re­la­te­ra­de döds­fall bland barn i åldern 1 till 15 år.

En del av bar­nen som över­le­ver can­cer mås­te ock­så under res­ten av sina liva leva med biverk­ning­ar­na från behand­ling­en de fått. En del blir ste­ri­la, and­ra mås­te ampu­te­ra armar eller ben och en del får så all­var­li­ga hjärn­ska­dor att de ald­rig kom­mer att kun­na leva ett nor­malt liv.

Mal­mö-Paris för 19:e året i rad
Som stöd för kam­pen mot barn­can­cer cyklar i år Team Ryn­ke­by – God mor­gon till Paris för 19:e gång­en. Pro­jek­tet består av 2 100 cyklis­ter och 550 funk­tio­nä­rer för­de­la­de på 57 loka­la lag från åtta län­der.

Peng­ar­na som Team Ryn­ke­by – God mor­gon sam­lar in i var­je land går oav­kor­tat till loka­la orga­ni­sa­tio­ner i respek­ti­ve land som arbe­tar för barn med all­var­li­ga sjuk­do­mar. I Sve­ri­ge går de insam­la­de med­len till Barn­can­cer- och Barn­hjärn­fon­den. Under 2019 sam­la­de Team Ryn­ke­by in drygt 116 mil­jo­ner svens­ka kro­nor i Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge, Fin­land, Färö­ar­na, Island, Tyskland och Schweiz. Där­av gick 41,1 mil­jo­ner kro­nor till Barn­can­cer­fon­den och Barn­hjärn­fon­den i Sve­ri­ge.