Barncancer

Till Paris för Barncancerfonden

Hadi­Ca­re stöd­jer genom moder­bo­la­get Hadi­sen kam­pen mot barn­can­cer genom att spons­ra Team Ryn­ke­by.


Att leva med can­cer
Barn­can­cer är en myc­ket all­var­lig sjuk­dom. Forsk­ning­en har kom­mit långt på sena­re år, och idag kan man räd­da 80 pro­cent av bar­nen som drab­bas av can­cer, men sjuk­do­men är fort­fa­ran­de den främs­ta orsa­ken till sjuk­doms­re­la­te­ra­de döds­fall bland barn i åldern 1 till 15 år.

En del av bar­nen som över­le­ver can­cer mås­te ock­så under res­ten av sina liva leva med biverk­ning­ar­na från behand­ling­en de fått. En del blir ste­ri­la, and­ra mås­te ampu­te­ra armar eller ben och en del får så all­var­li­ga hjärn­ska­dor att de ald­rig kom­mer att kun­na leva ett nor­malt liv.


Mal­mö-Paris för 17:e året i rad
Till stöd för kam­pen mot barn­can­cer kör­de i år Team Ryn­ke­by till Paris för 17:e gång­en. Pro­jek­tet består av 1 900 cyklis­ter och 450 funk­tio­nä­rer för­de­la­de på 48 loka­la lag från sex­län­der.

Peng­ar­na som Team Ryn­ke­by sam­lar in i var­je land går oav­kor­tat till den loka­la barn­can­cer­or­ga­ni­sa­tio­nen i respek­ti­ve land. I Sve­ri­ge går de insam­la­de med­len till Barn­can­cer­fon­den.

År 2017 sam­la­de Team Ryn­ke­by in drygt 83 mil­jo­ner SEK till kam­pen mot barn­can­cer i Sve­ri­ge, Dan­mark, Fin­land, Nor­ge och Färö­ar­na.

År 2018 för­vän­tas sum­man bli ännu hög­re.