Rättsfall

Vägledande dom gällande sondmatning

För­säk­rings­kas­san har sedan tidi­ga­re änd­ra­de rekom­men­da­tio­ner om hjälp med sond­mat­ning efter en dom från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len år 2012. Tolk­ning­en som gjorts är att egen­vård inte är ett grund­läg­gan­de behov som ger rätt till assi­stans.

Sond­mat­ning kan nume­ra ge rätt till assi­stan­s­er­sätt­ning efter en väg­le­dan­de dom från Kam­mar­rät­ten i Göte­borg där Hadi­Ca­re AB har över­kla­gat För­säk­rings­kas­sans tidi­ga­re beslut, vil­ket bland annat Sve­ri­ges Tele­vi­sion och TT rap­por­te­rar.

– Att flic­kan får sina mål­ti­der med sond istäl­let för med sked ska inte dis­kva­li­fi­ce­ra hen­ne från assi­stan­s­er­sätt­ning, säger kam­mar­rätts­lag­man­nen Ger­trud Fork­man i ett press­med­de­lan­de från Kam­mar­rät­ten i Göte­borg.

Läs vida­re: http://www.kammarratten.goteborg.se/Om-kammarratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sondmatning-kan-ge-ratt-till-assistansersattning/ http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ja-till-assistans-for-sondmatning