PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Vanliga frågor

Vad är per­son­lig assi­stans?
Med per­son­lig assi­stans avses ett per­son­ligt utfor­mat stöd som ges i oli­ka situ­a­tio­ner åt den som på grund av sto­ra och var­ak­ti­ga funk­tions­hin­der behö­ver hjälp med sin per­son­li­ga hygi­en, mål­ti­der, att klä av och på sig, att kom­mu­ni­ce­ra med and­ra eller annan hjälp som för­ut­sät­ter ingå­en­de kun­ska­per om den funk­tions­hind­ra­de. En per­son­lig assi­stent hjäl­per allt­så dig som har en omfat­tan­de funk­tions­ned­sätt­ning med att göra de saker som du skul­le kun­nat göra utan din funk­tions­ned­sätt­ning, från var­dag­li­ga saker till nöjen.

Vem har rätt till per­son­lig assi­stans?
Rät­ten till per­son­lig assi­stans regle­ras i Lagen som stöd och ser­vice till vis­sa han­di­kap­pa­de (LSS). I den anges tre kate­go­ri­er som kan vara berät­ti­ga­de till per­son­lig assistans:


  1. Per­so­ner med utveck­lings­stör­ning, autism eller autis­m­lik­nan­de tillstånd;

  2. Per­so­ner med bety­dan­de eller bestå­en­de begåv­nings­mäs­si­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar efter hjärn­ska­da i vux­en ålder orsa­kad av ytt­re våld eller kropps­lig sjukdom;

  3. Per­so­ner med and­ra var­ak­ti­ga fysis­ka eller psy­kis­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar som inte beror på nor­malt åld­ran­de, om de är sto­ra och för­or­sa­kar bety­dan­de svå­rig­he­ter i den dag­li­ga livs­fö­ring­en och där­med ett omfat­tan­de behov av stöd eller service.


Det antal tim­mar du kan ha rätt till avgörs indi­vi­du­ellt efter en pröv­ning av ditt behov. Om du har ett grund­läg­gan­de behov som under­sti­ger 20 tim­mar per vec­ka är det din hem­kom­mun som prö­var och beslu­tar om din assi­stans. Om dina grund­läg­gan­de behov över­sti­ger 20 tim­mar per vec­ka är det istäl­let För­säk­rings­kas­san som prö­var dina behov och beslu­tar om din per­son­li­ga assistans.

Vem kan utfö­ra per­son­lig assi­stans?
När du har fått ett beslut om per­son­lig assi­stans är det du själv som väl­jer vem du vill skall få ditt för­tro­en­de att utfö­ra assi­stan­sen. Det kan t.ex. vara genom din hem­kom­mun, ett koo­pe­ra­tiv, eller genom en pri­vat assi­stans­sam­ord­na­re, som Hadi­Ca­re AB, som kan skräd­dar­sy din per­son­li­ga assi­stans så som du vill ha den.

Har verk­sam­he­ten till­stånd att bedri­va per­son­lig assi­stans i pri­vat regi? Kan jag få se till­stån­det?
Ja, vi har till­stånd från Soci­al­sty­rel­sen. Följ den­na länk för att ta del av det.

Har jag någon upp­säg­nings­tid?
Ja, vi tilläm­par van­li­gen tre måna­ders upp­säg­nings­tid. Vi tror dock att hög kva­li­tet och enga­ge­rad ser­vice för med sig nöj­da kun­der som vill stan­na kvar hos oss länge.

Som kund hos Hadi­Ca­re AB kan jag själv bestäm­ma vem som skall vara min assi­stent?
Ja det kan du. Vi som sam­ord­na­re är dock nog­gran­na med den per­son­li­ga lämp­lig­he­ten hos de vi anstäl­ler som assi­stent till dig och vi föl­jer de rikt­lin­jer och krav som bl.a. soci­al­sty­rel­sen stäl­ler upp för verksamheten.

Tar Hadi­Ca­re AB ut någon avgift för hjälp med ansök­ning­ar och annan ser­vice?
Nej, Hadi­Ca­re AB tar inte ut någ­ra avgif­ter för att hjäl­pa till med ansök­ning­ar, anskaff­ning av medi­cinskt under­lag eller juri­disk hjälp. Det­ta är en del av vår omsorg om dig som kund hos oss.

Om jag behö­ver mer assi­stan­stim­mar, hur gör jag då?
Det finns många oli­ka situ­a­tio­ner då ditt hjälp­be­hov kan för­änd­ras eller kan öka och ibland kan de bevil­ja­de tim­mar­na i ditt beslut inte räc­ka till. Då tar du kon­takt med oss och vi träf­fas för att tit­ta på ditt beslut och på din situ­a­tion. Till­sam­mans tar vi reda på hur vi kan hjäl­pa dig att utö­ka ditt beslut till det antal tim­mar du behöver.

Kom­mer mitt beslut att vara var­ak­tigt eller kom­mer det att omprö­vas?
Ditt beslut kom­mer att omprö­vas vart annat år. Det­ta då det ibland kan före­kom­ma sto­ra för­änd­ring­ar hos en per­son vil­ket kan leda till att för­ut­sätt­ning­ar­na för din assi­stans kan kom­ma att för­änd­ras. Du som assi­stan­s­ta­ga­re är ock­så skyl­dig att infor­me­ra om det sker någ­ra för­änd­ring­ar i din situ­a­tion som kan kom­ma att påver­ka din assistans.

Var­för behö­ver man juri­disk hjälp?
LSS-lagen är en s.k. rät­tig­hets­lag vil­ket inne­bär att du kan krä­va den rät­ten i en dom­stol, om så skul­le behö­vas. I vårt arbe­te stö­ter vi ofta på män­ni­skor som inte har bevil­jats den assi­stans de uppen­bart har rätt till och behov av. Juri­disk hjälp är ofta avgö­ran­de för om du kan få den rät­ten tillgodosedd.

Vad kos­tar den juri­dis­ka hjälp som man kan få?
Den juri­dis­ka hjälp, i sam­band med per­son­lig assi­stans, som vi kan erbju­da dig som kli­ent hos oss är kost­nads­fri och ingår som en del av vår ser­vice till dig. Som kund hos oss kom­mer du inte att läm­nas ensam i en sådan process.

Var finns Hadi­Ca­re AB?
Hadi­Ca­re AB har sitt huvud­kon­tor på Möl­le­vång­en i cen­tra­la Mal­mö, men har verk­sam­het över hela Sve­ri­ge. Vi träf­far all­tid per­son­li­gen våra kun­der och kli­en­ter, oav­sett om du bor i Piteå eller i Smygehuk.

Jag vill bli kund hos er, hur gör jag?
Det är enkelt. Du tar kon­takt med oss, genom tele­fon, e‑post eller helt enkelt genom att besö­ka oss på vårt kon­tor centralt belä­get ett sten­kast från David­s­halls torg i Malmö.