PORTFOLIO
SEARCH
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Våra fördelar

Aka­de­misk kom­pe­tens
Vår per­so­nal är utbil­dad och erfa­ren inom många oli­ka områ­den såsom juri­dik, soci­alt arbe­te och ekonomi.

Auk­to­ri­se­ra­de
Hadi­Ca­re AB är god­kän­da av Inspek­tio­nen för vård och omsorg (IVO). Länk till till­stånd.

Bind­nings­tid
Om du mot för­mo­dan inte skul­le tri­vas hos oss skall det vara möj­ligt att byta assi­stan­sal­ter­na­tiv. Vi tilläm­par en upp­säg­nings­tid om tre månader.

Doku­men­ta­tion
Vi doku­men­te­rar alla vik­ti­ga hän­del­ser röran­de bru­ka­ren i ett journalsystem.

Garan­ti
Vi på Hadi­Ca­re AB har en infor­mell garan­ti till alla våra kun­der och med­ar­be­ta­re: Att vi all­tid skall göra vårt abso­lut bäs­ta för dig i vårt arbe­te med din assistans.

Hem­be­sök
Hadi­Ca­re AB:s verk­sam­het sträc­ker sig runt hela Sve­ri­ge och vi sät­ter ett stort vär­de i den per­son­li­ga kon­tak­ten med våra kli­en­ter och med­ar­be­ta­re. Vi all­tid att kun­na träf­fa dig per­son­li­gen vare sig du bor i Sol­l­ef­teå eller i Smygehuk.

Loka­la
Hadi­Ca­re AB har verk­sam­het över hela Sve­ri­ge och vi läg­ger ner stor ener­gi på att all­tid vara till­gäng­li­ga och nära våra kun­der. Trots att vårt huvud­kon­tor lig­ger i Mal­mö är vi all­tid i din när­het oav­sett om du bor i Boden eller i Brö­sarp, och du som vår kli­ent är all­tid garan­te­rad ett per­son­ligt bemötande.

Mång­fald
Vi upp­munt­rar och sät­ter stort vär­de på den mång­fald som finns både innan­för och utan­för vårt kon­tors väg­gar. Det­ta är ett sätt att ock­så vär­de­sät­ta och loc­ka fram all den kre­a­ti­vi­tet och inno­va­tions­kraft som lig­ger för­bor­ga­de hos var och en människa.

Roli­ga
Vi på Hadi­Ca­re AB tar vårt jobb och vårt ansvar till­sam­mans med den fin­käns­lig­het som det krä­ver av oss på ett myc­ket stort all­var. Vi har dock all­tid utrym­me över för ett gott skratt, all­tid med glim­ten i ögat och med en god por­tion vär­me gente­mot varandra.

Språk­kom­pe­tens
Bland våra med­ar­be­ta­re finns en bred språk­lig kom­pe­tens. För­u­tom eng­els­ka, tys­ka och lite dans­ka talar vi ock­så bosnis­ka och kro­a­tis­ka, ara­bis­ka, soma­lis­ka, ita­li­ens­ka samt grekiska.

Till­gäng­li­ga
Du kan kom­ma i direkt­kon­takt med de fles­ta av våra anställ­da under kon­tors­tid och där­ef­ter har vi ett jour­num­mer för aku­ta ären­den. Det går även att kon­tak­ta oss direkt via hem­si­dans chattfunktion.

Vana
Vi som arbe­tar på Hadi­Ca­re AB har många års erfa­ren­he­ter av assi­stans och vi har stött på det mesta inom assi­stans­väg. Vi är utbil­da­de soci­o­no­mer, juris­ter och eko­no­mer med en mång­kul­tu­rell erfa­ren­het och soci­al kompetens.